signes astrologiques chinois

AKADEMICKIE MAZOWSZE

Czym jest „AKADEMICKIE MAZOWSZE 2030”?

Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” jest projektem mającym na celu dostosowanie kierunków kształcenia, modeli organizacji szkół wyższych oraz profilu absolwenta do rzeczywistych potrzeb rynku pracy przyszłości.

To pierwszy tego typu projekt w Polsce stworzony przez szkoły wyższe, angażujący środowiska naukowe, biznesowe, samorządowe oraz studenckie.

Program realizowany jest z wykorzystaniem metod foresight obejmujących m.in. analizę scenariuszy rozwoju regionu i zmian polskiej gospodarki w kierunku Gospodarki Opartej na Wiedzy do 2030 roku*.

Realizacja projektu zakłada przygotowanie trzech scenariuszy określających przyszłość szkół wyższych Warszawy i Mazowsza. Uzyskane wyniki poddane będą szerokim konsultacjom społecznym. W ramach projektu zorganizowane zostaną panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, biznesu oraz młodzieży.

„Akademickie Mazowsze 2030” realizowane jest przez konsorcjum naukowe złożone z sześciu szkół wyższych specjalizujących się w różnych dziedzinach wiedzy: nauki inżynieryjno-techniczne, przyrodnicze, rolnicze, medyczne, społeczne, humanistyczne.
W skład konsorcjum wchodzą:

Gospodarka Oparta na Wiedzy (GOW), według OECD i Banku Światowego, to forma gospodarki, w której wiedza jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa, organizacje, osoby fizyczne i społeczności, sprzyjając szybkiemu rozwojowi gospodarki i społeczeństwa. GOW wymaga ciągłego dopływu odpowiednio wykształconych ludzi. Koncentracja na właściwych dziedzinach i sposobach kształcenia pozwoli uczelniom Warszawy i Mazowsza przyspieszyć proces budowy GOW dla województwa mazowieckiego signe chinois du Tigre.

Jakie są cele projektu „AKADEMICKIE MAZOWSZE 2030”?

Zadaniem projektu „Akademickie Mazowsze 2030” jest opracowanie strategii najbardziej obiecujących kierunków kształcenia, badań naukowych i polityki regionalnej, spójnych z prognozowanym rozwojem regionu do 2030 roku.

Stąd głównym celem projektu jest określenie strategicznych dziedzin kształcenia i modeli ewolucji szkół wyższych w perspektywie 2030 roku w Gospodarce Opartej na Wiedzy dla Warszawy i Mazowsza.

W zakresie szkolnictwa wyższego projekt zakłada zatem:

W zakresie gospodarczego i społecznego rozwoju regionu projekt zakłada:

Uczestnicy projektu zakładają, że potencjał naukowy i szkolnictwa wyższego na Mazowszu sprawią, iż osiągnięte rezultaty będą miały charakter ogólnopolski i będą możliwe do wykorzystania przez uczelnie zlokalizowane w innych ośrodkach akademickich w kraju.

Jaka jest metodologia projektu „AKADEMICKIE MAZOWSZE 2030”?

Projekt „Akademickie Mazowsze 2030” realizowany jest za pomocą metod badawczych foresight*. Są to przede wszystkim metody twórczego rozwiązywania problemów przy pomocy wiedzy eksperckiej. Stąd dla powodzenia badania zasadnicze znaczenie ma staranny wybór ekspertów.

Podstawowymi elementami projektów foresight są:

Według takiej kolejności obywają się też prace badawcze nad projektem „Akademickie Mazowsze 2030”. Nacisk położono na zapewnienie możliwości przedyskutowania różnorodnych wizji przyszłości w badanych obszarach – strategiczne kierunki kształcenia, model absolwenta, model uczelni, budowa powiązań uczelni wyższych z otoczeniem gospodarczym – w kontekście ewentualnych zmian społecznych i gospodarczych.

Jednak głównym etapem projektu będą konsultacje społeczne. W ramach projektu zorganizowane zostaną panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, biznesu oraz młodzieży. Konsultacje, realizowane za pomocą określonych metod badawczych, pozwolą na wypracowanie ostatecznych scenariuszy określających przyszłość szkół wyższych Warszawy i Mazowsza.

Zakładany układ foresightu obejmuje następujące etapy i metody badawcze:

Przygotowanie projektu

Przegląd wyników na temat istniejącej wiedzy z zakresu projektu

Studium wykonalności

Zorganizowanie prac projektowych i uruchomienie projektu

Badania źródłowe

Zebranie scenariuszy rozwoju gospodarczego, identyfikacja potrzeb gospodarki w zakresie strategiczncyh dziedzin kształcenia.

Analiza strategii, modeli działania oraz ścieżek ewolucji szkół wyższych w wiodących
gospodarkach na świecie.

Analiza potencjału szkół wyższych Warszawy i Mazowsza, określenie kluczowych kompetencji, strategii oraz działania.

Opracowanie niezbędnego wkładu merytorycznego dla dalszych etapów projektu

Analiza SWOT i PEST

Identyfikacja kluczowych czynników ekonomicznych, społecznych, politycznych, technologicznych
(z przeszłości i przewidywanych w przyszłości) występujących w otoczeniu bliższym jakim jest Mazowsze, ale też uwzględniających trendy światowe, które mają obecnie i będą mieć
w przyszłości wpływ na funkcjonowanie uczelni wyższych.

Prace paneli ekspertów i top ekspertów

Budowanie ścieżek rozwoju

Sformułowanie priorytetowych zagadnień i hipotez dotyczących przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Warszawie i na Mazowszu

Prace paneli ekspertów

Budowanie scenariuszy

Opracowanie scenariuszy rozwoju sytuacji oraz reakcji szkół wyższych na zmiany w otoczeniu pod względem dziedzin kształcenia i funkcjonowania szkól wyższych w Warszawie i na Mazowszu.

Identyfikacja uwarunkowań społecznych i gospodarczych niezbędnych do skutecznego wdrażania projektu.

Prace paneli ekspertów i top ekspertów, badanie Delphi (2 rundy badania),

krzyżowa analiza wpływów

Konsultacje społeczne scenariuszy

Konsultacja społeczna opracowanych scenariuszy rozwoju szkół wyższych Warszawy i Mazowsza
– konsultacja środowisk biznesowych, samorządowych oraz studenckich.

Prace paneli ekspertów i top ekspertów, badanie OMNIBUS

Scenariusze przyszłości

Rozpowszechnienie wyników projektu przedstawiających trzy scenariusze określające przyszłość szkół wyższych Warszawy i Mazowsza.

Publikacja raportu przedstawiającego wyniki projektu

Metody badawcze projektu „Akademickie Mazowsze”

Analiza SWOT – pozwala zidentyfikować kluczowe czynniki mające wpływ na rozwój szkolnictwa wyższego Warszawy i Mazowsza. Dostarcza informacji poprzez analizę Silnych
i Słabych stron mazowieckiego szkolnictwa wyższego oraz analizę Szans i Zagrożeń otoczenia zewnętrznego.

Analiza PEST – służy do zdefiniowania szans i zagrożeń w odniesieniu do otoczenia zewnętrznego, które mogą pojawić się w obszarach: Polityczno – legislacyjnym, Ekonomicznym, Społeczno – demograficzno – kulturowym oraz Technologicznym.

Badanie Delphi – polega na co najmniej dwukrotnym ankietowaniu tej samej grupy ekspertów. Eksperci wypełniają kwestionariusz, w którym formułują prognozy na temat rozwoju szkół wyższych Warszawy i Mazowsza w perspektywie 2030 roku. W kolejnej rundzie ankietowania ci sami respondenci wypełniają ten sam kwestionariusz, przy czym prezentowane są im w postaci opisu statystycznego zbiorcze wyniki z pierwszej rundy badania. Respondenci mogą zatem pod wpływem opinii ogółu ankietowanych zmienić swoją opinię na temat przyszłości mazowieckiego szkolnictwa wyższego lub ją podtrzymać. Taka procedura pozwala na uzyskanie bardziej jednoznacznych sądów.

Krzyżowa analiza wpływów – jest narzędziem, które pozwala uwzględnić wzajemne oddziaływanie na siebie różnych sektorów otoczenia zewnętrznego i kluczowych czynników w nich występujących. Prowadzi do generowania alternatywnych wizji rozwoju mazowieckiego szkolnictwa wyższego, które w połączeniu z ocenami ekspertów
i omówieniem zakładanych przyszłych scenariuszy zdarzeń, ułatwiają sformułowanie ostatecznych scenariuszy rozwoju szkół wyższych Warszawy i Mazowsza.

Szczegółowe informacje na temat metod badawczych foresight wykorzystywanych w projekcie znajdują się w załączonej niżej pozycji autorstwa Jacka Kucińskiego, pt. „Podręcznik metodyki foresight dla ekspertów projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza – Akademickie Mazowsze 2030”.

*Pojęcie foresight w języku angielskim oznacza dalekowzroczność. Można je rozumieć jako spoglądanie lub sięganie w przyszłość, przy czym nie chodzi tylko o prognozę, ale o możliwość wpływu na bieg wydarzeń. Dlatego foresight określa się jako systematyczny, przyszłościowy sposób docierania do informacji w celu budowania średnio lub długookresowej wizji rozwojowej, jej kierunków i priorytetów, a w tym kontekście podejmowanie bieżących decyzji i mobilizowanie wspólnych działań. Foresight nie ma charakteru projektu naukowego, lecz jest kombinacją: intuicji, metod badawczych, analizy antycypacyjnej i badania rozwoju trendów.

Dotychczasowe rezultaty Projektu:

 1. Kwerenda na temat istniejącej wiedzy z zakresu projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza>>

 2. Analiza strategii, modeli działania oraz ścieżek ewolucji wiodących szkół wyższych na świecie>>

 3. Scenariusze i strategie rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i za granicą>>

 4. Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza>>

 5. Podrecznik metodyki foresight>>

 6. Raport z badania SWOT PEST >>

7.Ekspertyza na temat powiązań między szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym w regionie >> >>

 1. Prognoza demograficzna Foresight Akademickie Mazowsze 2030 >> >>

 2. Raport podsumowujący DELPHI >>

 3. Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy >>

11 Innowacyjność przedsiębiorstw na Mazowszu oraz współpraca ze szkołami wyższymi >>

12 Ekspertyza dla projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” PLATFORMY TECHNOLOGICZNE W POLSCE >>

13 Konsultacje społeczne w ramach projektu Akademickie Mazowsze 2030 >>

14 Analiza SWOT scenariuszy i modelu OMA >>

15 Raport Końcowy >>

Jakie będą rezultaty projektu „AKADEMICKIE MAZOWSZE 2030”?

Projekt „Akademickie Mazowsze 2030” realizowany jest w czterech etapach (w okresie 05/2009 – 05/2012), na które składa się siedem wyszczególnionych działań.

Rezultaty prac będą stanowić rekomendację dla decydentów różnego szczebla – władz uczelni, władz samorządowych, władz administracji publicznej, w jakich kierunkach powinny rozwijać się szkoły wyższe, aby w perspektywie 2030 roku mogły stanowić wartość dodaną dla całej gospodarki.

Organizatorzy projektu zakładają przeprowadzenie szeregu badań, które pomogą w kształtowaniu polityki edukacyjnej na różnych poziomach.

Realizacja projektu pozwoli także zwiększyć współpracę pomiędzy uczelniami wyższymi a otoczeniem zewnętrznym, na przykład środowiskiem biznesowym, samorządowym, etc. Efektem takiej współpracy będzie m.in. przygotowanie strategii działań szkól wyższych, określenie strategicznych kierunków kształcenia oraz pożądanego modelu absolwenta, dostosowanego do rzeczywistych potrzeb obecnego i przyszłego rynku pracy.

Poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram prac projektowych z wyszczególnionym opisem rezultatów osiąganych na poszczególnych etapach projektu.

Etap I Przygotowanie projektu (okres 05/2009 – 12/2009)

W ramach tego etapu realizowano Działanie 1 Przygotowanie projektu, które obejmowało następujące prace:

• Powołanie Komitetu Sterującego;

• Wybór ekspertów projektu;

• Stworzenie portalu informacyjnego na temat projektu;

• Przegląd wyników na temat istniejącej wiedzy z zakresu projektu;

• Organizacja konferencji otwierającej projekt.

Osiągnięty rezultat: zorganizowanie prac projektowych i uruchomienie projektu.

Etap II Diagnoza sytuacji (okres 01/2010 – 01/2011)

W ramach tego etapu realizowano Działanie 2 Desk research (okres 01/2010 – 09/2010), które obejmowało następujące prace:

• Analiza narodowych foresightów i innych dokumentów prognostycznych, pod kątem problematyki projektu;

• Analiza strategii, modeli działania oraz ścieżek wiodących szkół wyższych na świecie;

• Analiza potencjału szkół wyższych Warszawy i Mazowsza.

Osiągnięte rezultaty: raporty z przeprowadzonych badań desk research

W ramach tego etapu realizowane jest Działanie 3 Analiza SWOT i PEST (okres 05/2010 – 01/2011), które obejmuje:

• Prace paneli ekspertów;

• Prace paneli top-ekspertów;

• Analizę PEST dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza.

• Analizę SWOT dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza.

Planowane rezultaty: opracowanie i wydanie raportu z analiz SWOT i PEST zawierającego wybór kluczowych czynników wpływających na rozwój szkolnictwa wyższego Warszawy i Mazowsza.

Etap III Prognozy – budowa scenariuszy (okres 01/2011 – 01/2012)

W ramach tego etapu realizowane jest Działanie 4 Budowanie ścieżek rozwoju (okres 01/2011 – 03/2011), które obejmuje prace panelu ekspertów, którego celem jest określenie ścieżek rozwoju (hipotez) przyszłości dla strategicznych obszarów kształcenia, dla funkcjonowania uczelni wyższych.

Planowany rezultat: zbudowanie scenariuszy rozwoju sytuacji w szkolnictwie wyższym Warszawy i Mazowsza przy uwzględnieniu wpływu na kluczowe obszary kształcenie oraz sposoby funkcjonowania uczelni.

W ramach tego etapu realizowane jest Działanie 5 Budowanie scenariuszy (okres 04/2011 – 09/2011), które obejmuje:

• Prace paneli ekspertów;

• Prace paneli top-ekspertów;

• Opracowanie 5-6 konkretnych scenariuszy rozwoju sytuacji oraz reakcji szkół wyższych na zmiany w otoczeniu zewnętrznym, reakcji pod względem dziedzin kształcenia oraz funkcjonowania szkół;

• Zorganizowanie I rundy badania Delphi;

• Wybór 3 scenariuszy o najwyższym prawdopodobieństwie wystąpienia;

• Zorganizowanie II rundy badania Delphi;

• Przeprowadzenie analizy krzyżowej wpływów.

Planowany rezultat: przygotowanie 3 scenariuszy rozwoju otoczenia zewnętrznego i uczelni wyższych Warszawy i Mazowsza do roku 2030.

W ramach tego etapu realizowane jest Działanie 6 Konsultacje scenariuszy (okres 10/2011 – 01/2012), które obejmuje:

• Konsultacje społeczne wyników – konsultacje ze środowiskiem biznesowym, samorządowym, studenckim;

• Weryfikację wyników po konsultacjach;

• Prace paneli eksperckich;

• Prace panelu top-ekspertów;

• Przeprowadzenie badania Omnibus.

Planowany rezultat: ostateczne opracowani 3 scenariuszy rozwoju otoczenia zewnętrznego i uczelni wyższych Warszawy i Mazowsza do 2030 roku.

Etap IV Rozpowszechnienie wyników projektu (okres 02/2012 – 05/2012)

W ramach tego etapu realizowane jest Działanie 7 Rozpowszechnienie wyników projektu (okres 02/2012 – 05/2012), które obejmuje:

• Opracowanie raportu z prac przeprowadzonych w ramach projektu;

• Opracowanie raportu merytorycznego z projektu;

• Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt;

• Zakończenie i rozliczenie projektu.

Planowane rezultaty projektu: przygotowanie i publikacja raportu opisującego wyniki projektu, upublicznienie scenariuszy rozwoju otoczenia zewnętrznego i uczelni Warszawy i Mazowsza w perspektywie 2030 roku.

Aby dokonać radykalnego postępu, nie wystarczy "polerować” aktualny system edukacji wyższej, trzeba wybiec myślą w przyszłość” 2012-05-28
Rozmowa z prof. Janiną Jóźwiak, Lider Merytoryczną projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, pracownikiem naukowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

„Wyniki projektu będą powszechnie udostępniane wszystkim, którzy będą chcieli z nich korzystać” 2012-05-28
Rozmowa z Mariuszem Wielcem, kierownikiem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, Kanclerzem ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej.

„Zjawisko dwubiegunowości już teraz zachodzi na polskich uczelniach” 2012-05-27
Rozmowa z prof. Tomaszem Szapiro, Top Ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, autorem opisu przedstawiającego jeden ze scenariuszy wypracowanych w ramach projektu, nowo wybranym rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

„Realizacja pozytywnej wizji rozwoju szkolnictwa wyższego zależy przede wszystkich od determinacji i otwartości środowiska naukowego” 2012-05-17
Rozmowa z dr Tomaszem Perkowskim, Top Ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, autorem opisu przedstawiającego jeden ze scenariuszy wypracowanych w ramach projektu, Wiceprezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

„Taki scenariusz rozwoju szkolnictwa wyższego to ostrzeżenie, przed błędnymi decyzjami lub zaniechaniem potrzebnych zmian” 2012-05-17
Rozmowa z prof. Włodzimierzem Okrasą, Top Ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, autorem opracowania przedstawiającego jeden ze scenariuszy wypracowanych w ramach projektu, pracownikiem naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

„Scenariusz przygotowany przez młodych ludzi jest ich listą życzeń w stosunku do obecnego i przyszłego systemu edukacji wyższej” 2012-05-17
Rozmowa z Dominiką Brodowicz, promotorem Grupy Wsparcia, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030.

„Transferu wiedzy z uczelni wyższej do gospodarki właściwie nie ma” 2012-04-13
Rozmowa z Marcinem Zarzeckim, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, na temat badania – „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza na temat innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu”.

„Demografia, system finansowania i decyzje polityczne to główne czynniki kształtujące rozwój uczelni wyższych w Polsce” 2012-03-21
Rozmowa z dr Jerzym Pawłem Nowackim, Rektorem Polsko – Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie, członkiem Rady Programowej projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

„Absolwentom brakuje samodzielności, umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów” 2012-03-05
Rozmowa z dr Barbarą Minkiewicz, pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030” na temat badania – „Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni Mazowsza wchodzących na rynek pracy”.

„Dyplom uczelni wyższej nie jest przepustką na rynek pracy” 2012-01-30
Rozmowa z dr Małgorzatą Starczewską – Krzysztoszek, główną ekonomistką Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

„Możemy skutecznie kształcić zagranicznych studentów” 2012-01-11
Rozmowa z prof. Witoldem Bieleckim, Rektorem Akademii Leona Koźmińskiego, członkiem Rady Programowej projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

„Powstanie uczelni międzynarodowej ułatwi rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy” 2011-12-19
Rozmowa z prof. dr hab. Akademii Leona Koźmińskiego Robertem Rządcą, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, liderem panelu eksperckiego „Model uczelni”.

„Trzy grupy kierunków nauczania na uczelniach wyższych można uznać za strategiczne dla rozwoju całej gospodarki” 2011-12-06
Rozmowa z Tomaszem Kulisiewiczem, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, liderem panelu eksperckiego „Strategiczne kierunki kształcenia”, współpracownikiem naukowym Polsko – Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

„Gospodarka Oparta na Wiedzy nie powstanie w Polsce, jeżeli nie zwiększymy finansowania nauki i nie odważymy się na reformy w szkolnictwie wyższym” 2011-11-27
Rozmowa z prof. Krzysztofem Dołowym, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, liderem panelu eksperckiego „Model absolwenta”, pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

„Aspiracje edukacyjne młodzieży spadają” 2011-11-03
Rozmowa z dr Barbarą Post, pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

„Nie chcemy żeby wyniki projektu trafiły na półkę” 2011-10-25
Rozmowa z Katarzyną Modrzejewską, koordynatorem projektu „Akademickie Mazowsze 2030” na Politechnice Warszawskiej.

W badaniu Delphi posługujemy się wiedzą „najmądrzejszych” w danej dziedzinie 2011-10-14
Rozmowa z Anna Karasińską, przedstawicielką Instytut Homo Homini, realizującego badanie Delphi dla projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Zależy nam na szerokich konsultacjach społecznych projektu 2011-09-05
Rozmowa z dr Markiem Troszyńskim, koordynatorem prac badawczych związanych z konsultacjami społecznymi rezultatów projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Generalna zasada finansowania edukacji wyższej jest taka, żeby starczyło mniej wszystkim na wegetację 2011-08-25
Rozmowa z prof. Sławomirem Podlaskim, top-ekspertem projektu Akademickie Mazowsze 2030, pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Uczelnie wyższe muszą przygotować kadry do współpracy z zagranicznymi studentami 2011-07-22
Rozmowa z prof. Dorotą Dobija, ekspertem projektu Akademickie Mazowsze 2030, pracownikiem naukowym Akademii Leona Koźmińskiego.

“To cechy osobowościowe promują lub nie absolwenta” 2011-07-20
Rozmowa z dr Rafałem Stefańskim, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030” na temat wyników debaty „Absolwent idealny, kto bliżej pracy?”*.

“Wszystkie poziomy edukacji grają na osobnej scenie” 2011-07-12
Wyniki Ekspertyzy na temat powiązań między szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym.Rozmowa z dr Barbarą Post, pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

„W rozszerzeniu oferty edukacyjnej skierowanej do osób w wieku powyżej 30 lat, widzę szansę dla szkół wyższych w przeciwdziałaniu skutkom niżu demograficznego” 2011-06-03
Rozmowa z prof. Ireną E. Kotowską, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej.

„Badanie Delphi stosuje się tam, gdzie mamy do czynienia z dosyć dalekim horyzontem zdarzeń.” 2011-05-11
Rozmowa z dr Jackiem Kucińskim, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, członkiem Komitetu Sterującego.

„Znaczące firmy w danych dziedzinach gospodarki powinny wchodzić do gremiów kształtujących programy studiów.” 2011-02-22
Rozmowa z prof. dr hab. Urszulą Sztanderską, top-ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego.

„Główną wartością rynkową absolwentów w dalszym ciągu będzie umiejętność myślenia.” 2011-01-15
Rozmowa z Tomaszem Kulisiewiczem, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, współpracownikiem Polsko – Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Liderem Panelu Strategiczne Kierunki Kształcenia

“Wyniki projektu zwiększą wiedzę samorządów w zakresie kształtowania właściwych kierunków rozwoju edukacji w regionie.” 2010-12-15
Rozmowa z Michałem Olszewskim, Dyrektorem Biura Funduszy Europejskich, Urzędu Miasta st. Warszawy, członkiem Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

„Mam nadzieję, że dzięki upowszechnieniu rezultatów projektu, inne regiony Polski same zainteresują się wnioskami z naszych przemyśleń.” 2010-11-15
Rozmowa z prof. dr hab. Janiną Jóźwiak, lider merytoryczną projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”, ekspertem Szkoły Głównej Handlowej.

„Chcemy wskazać decydentom różnego szczebla, w jakim kierunku powinny rozwijać się uczelnie wyższe.” 2010-10-15
Rozmowa z Mariuszem Wielcem, kierownikiem projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”, Kanclerzem ds Rozwoju Politechniki Warszawskiej.

Zakończenie projektu „Akademickie Mazowsze 2030” 2012-07-23
30 czerwca 2012 r. zakończone zostały prace związane z realizacją projektu Foresight regionalnych dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.

Prezentacja scenariuszy - „System utraconych szans (Światła odbitego)” to scenariusz ostrzeżenie przed błędnymi decyzjami lub zaniechaniem potrzebnych zmian 2012-05-31
To najbardziej niepożądana wizja rozwoju edukacji wyższej prowadząca do degradacji wartości wykształcenia wyższego i redukcji oczekiwań społecznych pod adresem wykształcenia i wiedzy.

Prezentacja scenariuszy - „Dwubiegunowy system edukacji (Bipolarny)” to scenariusz, który już teraz realizuje się na polskich uczelniach 2012-05-31
To opis sytuacji podtrzymującej status quo obecnego modelu edukacji wyższej. Scenariusz akcentuje dwie prędkości polskich uczelni i pracowników naukowych.

Prezentacja scenariuszy - „System konkurencyjno-otwarty (Czerwonej Królowej)” to scenariusz opisujący drogę do cywilizacyjnego skoku Polski 2012-05-31
To najbardziej optymistyczna wizja rozwoju szkolnictwa wyższego do 2030 roku.

Konferencja zamykająca projekt „Akademickie Mazowsze 2030”. ZAPRASZAMY! 2012-05-14
28 maja 2012 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Akademickie Mazowsze 2030”. Głównym punktem spotkania będzie prezentacja scenariuszy rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawy i Mazowsza do 2030 roku wypracowanych w ramach projektu.

Prof. Tomasz Szapiro, jeden z Top Ekspertów projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, nowym rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2012-05-14
Prof. dr hab. Tomasz Szapiro został nowym rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kadencję 2012-2016.

600 mln zł dotacji na wynalazki, 400 mln zł na nowoczesne inwestycje 2012-05-14
Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać 600 mln zł unijnych dotacji na wprowadzanie wynalazków do produkcji oraz 400 mln zł na inwestycje w nowe technologie. Komitet Monitorujący zatwierdził we wtorek nowy podział pieniędzy w programie Innowacyjna Gospodarka.

Rekord bezrobocia osób z wyższym wykształceniem 2012-05-14
Co dziewiąty bezrobotny ma w kieszeni dyplom wyższej uczelni. A w miastach nawet co czwarta osoba bez zajęcia jest po studiach. Najgorzej jest w Warszawie i Opolu pisze Dziennika Gazeta Prawna.

Najczęściej popełniane błędy przez młodych ludzi szukających pracy 2012-05-14
Niepoprawne nazywanie dokumentów rekrutacyjnych, przesyłanie aplikacji z adresów typu buziaczek20, zamieszczanie w CV zdjęć z wakacji, nieinformowanie o spóźnieniu na rozmowę rekrutacyjną* – to początek listy najczęściej popełnianych błędów, które dyskwalifikują młodych ludzi szukających pracy.

Kontrowersje wokół finansowania niepublicznych uczelni 2012-05-14
Rektorzy, głównie niepublicznych uczelni, chcą finansowania studiów w prywatnych szkołach z budżetu państwa. Stanowczo protestuje przeciwko temu “Solidarność”. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na razie nie przesądza, czy prywatne szkoły dostaną dotacje.

Kto realizuje projekt „AKADEMICKIE MAZOWSZE 2030”?

W skład konsorcjum naukowego realizującego Projekt wchodzą publiczne i niepubliczne szkoły wyższe zlokalizowane na terenie Mazowsza:

• Politechnika Warszawska (lider i wnioskodawca Projektu);

• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;

• Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych;

• Szkoła Główna Handlowa;

• Akademia Leona Koźmińskiego.

Politechnika Warszawska

Strategiczne dziedziny kształcenia Politechniki Warszawskiej koncentrują się na kierunkach technicznych. Uczelnia rozwija również studia łączące wiedzę techniczną z innymi dziedzinami kształcenia - naukami humanistycznymi i społecznymi.

Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce wśród uczelni technicznych w latach 2008 i 2009 oraz pierwsze miejsce w kategorii “Prestiż wśród pracodawców”. W rankingu Rzeczpospolitej i Wydawnictwa Perspektywy zajęła czwarte miejsce w ogólnym zestawieniu uczelni wyższych w kraju.

Realizuje projekty inwestycyjne i badawcze, m.in. Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej, projekt indywidualny – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii.

Politechnika Warszawska jako lider konsorcjum projektu „Akademickie Mazowsze 2030” nadzoruje realizację wszystkich działań badawczych w projekcie. Uczelnia zamierza opracować i wdrożyć kompleksowy system oceny jakości i przydatności kształcenia dla Gospodarki Opartej na Wiedzy.

informacji o uczelni na stronie internetowej www.pw.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Aktualnie uczelnia prowadzi kształcenie na 23 kierunkach kształcenia w ramach studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich i podyplomowych.

SGGW od wielu lat utrzymuje się w rankingach uczelni polskich na pierwszej pozycji wśród uczelni rolniczych i lokuje się w pierwszej dziesiątce uczelni polskich.

SGGW realizuje rocznie kilkaset projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Badania naukowe obejmują szeroko pojętą problematykę funkcjonowania obszarów wiejskich, leśnictwa, rolnictwa, ogrodnictwa, inżynierii środowiska, techniki rolniczej i leśnej, wytwarzania i przetwarzania żywności, zdrowia ludzi i zwierząt. Wyniki prac publikowane są corocznie na łamach polskich pism naukowych oraz w renomowanych czasopismach międzynarodowych.

W projekcie „Akademickie Mazowsze 2030”, SGGW zajmuje się analizą foresightów i prognozowaniem rozwoju szkolnictwa wyższego w obszarze nauk przyrodniczych, rolniczych i medycznych. Uczelnia zajmie się organizacją paneli ekspertów i panelu top-ekspertów w ramach Działania 6.

informacji o uczelni na stronie internetowej www.sggw.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest jednym z najmłodszych polskich uniwersytetów o statusie uczelni państwowej. Kształcenie odbywa się na 10 wydziałach, 28 kierunkach. Na uczelni studiuje ok. 17 tysięcy studentów.

Ważną strategią rozwoju UKSW jest współpraca zagraniczna. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego uczestniczy w europejskich projektach Tempus (Tempus Phare Joint European Projects) oraz w międzynarodowych projektach badawczych, m.in. EURETHNET. Uczelnia brała także udział w projekcie koordynowanym przez Instytut Studiów Pracy w Lyonie oraz projekcie realizowanym we współpracy z GIS Forum w Chorwacji i Uniwersytetem w Zagrzebiu.

Do najważniejszych prac badawczych realizowanych przez uczelnię zalicza się projekt otwartej, platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy – nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 18 uczelniami z całej Polski, w tym m.in.: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo - Hutnicza, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński, Wojskowa Akademia Techniczna.

W projekcie “Akademickie Mazowsze 2030” Uniwersytet odpowiedzialny jest za zorganizowanie trzech konferencji – otwierającej, popularyzującej oraz na zakończenie projektu. Uczelnia odpowiada również za przygotowanie kwerendy na temat istniejącej wiedzy z zakresu projektu i zorganizowanie paneli ekspertów w ramach Działania 4.

informacji o uczelni na stronie internetowej www.uksw.edu.pl

Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Kształcenie odbywa się na kierunkach: Architektura Wnętrz, Grafika, Informatyka, Kulturoznawstwo, Zarządzanie. Podstawowym założeniem strategicznym PJWSTK jest profesjonalne łączenie aspektów dydaktycznych i naukowych z powszechną informatyczną praktyką. Główna siedziba PJWSTK znajduje się Warszawie, natomiast wydziały zamiejscowe w Bytomiu i Gdańsku.

Od początku swojej działalności PJWSTK zajmuje czołowe miejsca w prestiżowych rankingach uczelni wyższych. Uczelnia wielokrotnie zdobywała pierwsze miejsce w rankingach tygodników “Polityka”, “Wprost”, “Newsweek”, „Perspektywy” oraz „Rzeczpospolitej”, zarówno w kategoriach uczelni technicznych, jak i niepublicznych.

Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę naukową i dydaktyczną z uczelniami w Europie oraz z wykładowcami zatrudnionymi na uniwersytetach w USA, Japonii, Australii. PJWSTK współpracuje również z Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską, Politechniką Gdańską, Politechniką Białostocką oraz instytutami naukowymi (IPI, PAN, IPPT, PAN).

W projekcie „Akademickie Mazowsze 2030” PJWSTK jest odpowiedzialna za przygotowanie oprawy graficznej projektu oraz przygotowanie i utrzymanie strony internetowej projektu i wydawanie newslettera. PJWSTK włącza się również w tworzenie Grupy Wsparcia oraz dostarczenie narzędzi umożliwiających prowadzenie badań ankietowych.

informacji o uczelni na stronie internetowej www.pjwstk.edu.pl

Szkoła Główna Handlowa

SGH jest członkiem elitarnej organizacji CEMS, które zrzesza najbardziej renomowane europejskie uczelnie ekonomiczne, a także największe koncerny międzynarodowe działające na rynkach europejskich. Jest także członkiem konsorcjum Program in International Management (PIM) uczelni ekonomicznych, które skupia obecnie ponad 45 renomowanych uczelni ekonomicznych z całego świata.

Uczelnia od lat jest liderem rankingów polskich uczelni ekonomicznych oraz zajmuje wysoką pozycję wśród szkół wyższych. W 2007 r. w rankingu dziennika Financial Times, oceniającego studia magisterskie w dziedzinie zarządzania, SGH wyprzedziła w rankingu pozostałe uczelnie z Europy Środkowej i Wschodniej.

Działalność naukowo – badawcza dotyczy m.in. przekształceń systemowych, polityki i koniunktury gospodarczej, metod pomiaru i analizy procesów gospodarczych, demograficznych i społecznych, problematyki międzynarodowej konkurencyjności Polski i innowacyjności jej gospodarki, międzynarodowych aspektów funkcjonowania gospodarek narodowych.

W projekcie „Akademickie Mazowsze 2030” SGH jest odpowiedzialna za realizację części zadań w ramach Działania 5 – organizację paneli ekspertów i panelu top-ekspertów, sformułowanie tez do badania Delphi oraz przygotowanie raportu ze wstępnej oceny tez z punktu widzenia budowy scenariuszy.

informacji o uczelni na stronie internetowej www.sgh.waw.pl

Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego oferuje studia w zakresie nauk ekonomicznych, humanistycznych oraz prawnych. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w trzech dyscyplinach: zarządzanie, ekonomia i prawo. Jako jedyna niepaństwowa szkoła wyższa w Polsce ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

W roku 2009 Akademia, jako jedyna uczelnia w Polsce, znalazła się w prestiżowych rankingach edukacyjnych „Financial Times” – Business School Rankings, konkurując z najlepszymi uczelniami z całego świata. Ponadto, nieprzerwanie od 10 lat, zajmuje pierwsze miejsce w rankingu miesięcznika „Perspektywy” i „Rzeczpospolitej” wśród polskich niepublicznych szkół wyższych.

Jako jedyna w Polsce otrzymała wyróżnienie Państwowej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie. Uczelnia posiada też akredytację EQUIS (Europejski System Doskonalenia Jakości), nadawaną najlepszym szkołom biznesu na świecie przez Europejską Fundację Rozwoju Zarządzania w Brukseli.

Badania naukowe uczelni są skoncentrowane wokół czterech obszarów badawczych: nauk o zarządzaniu, ekonomii, nauk społecznych i nauk prawnych.

W projekcie „Akademickie Mazowsze 2030" ALK odpowiedzialna jest za przeprowadzenie analiz PEST i SWOT w ramach Działania 3, na które składa się: organizacja paneli tematycznych, organizacja panelu top-ekspertów, przygotowanie raportu z analiz.

informacji o uczelni na stronie internetowej www.kozminski.edu.pl

Jaka jest struktura Projektu ?

Rada Programowa – zespół nadzorujący efekty działań, którego zadaniem jest akceptacja rezultatów Projektu.

Komitet Sterujący (KS) - organ kolegialny, podejmujący kluczowe decyzje dotyczące realizacji Projektu. Komitet odpowiada za jakość osiąganych rezultatów, wspiera merytorycznie realizację Projektu, jest upoważniony do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczący realizacji Projektu.

Głównymi zadaniami Komitetu Sterującego są:

Przewodniczący - przedstawiciel Lidera Projektu (PW);
członkowie: koordynatorzy Projektu z uczelni (konsorcjantów),
eksperci reprezentujący uczelnie (konsorcjantów) oraz eksperci reprezentujący organy administracji publicznej, przedsiębiorców i organizacje otoczenia biznesu.
Komitet Sterujący zbiera się nie rzadziej niż raz w miesiącu. W spotkaniach KS uczestniczą również (na prawach obserwatora): Lider Merytoryczny, Kierownik Projektu, Sekretarz Komitetu Sterującego (przedstawiciel Lidera Projektu pełniący funkcję protokolanta) oraz Płatnik Projektu – Główny Specjalista ds. Rozliczeń i Płatności.

Merytoryczny Lider Projektu - naukowy opiekun i kierownik projektu, odpowiedzialny za prawidłową realizację merytorycznych celów Projektu. Nadzoruje prace projektowe w zakresie merytorycznym.

Kierownik Projektu - reprezentuje Lidera Projektu (PW). Do głównych obowiązków Kierownika Projektu należy, między innymi:

Stanowisko ds. rozliczeń – stanowisko to funkcjonuje u Lidera Projektu (PW). Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna, między innymi za:

koordynacja w uczelni realizacji Projektu,
współpraca z członkami Konsorcjum oraz Biurem Projektu Foresight Lidera Projektu w zakresie realizacji Projektu,
monitoring postępu realizacji Projektu w uczelni oraz sporządzanie raportów,
nadzór nad realizacją budżetu Projektu w części realizowanej w uczelni;
prowadzenie wymaganej dokumentacji i jej archiwizacja.

Panele Ekspertów - zespoły ekspertów utworzone w celu opracowania poszczególnych rezultatów Projektu, w kolejnych jego etapach. Grupy ekspertów ustalono według zakresu merytorycznego prac i określonych obszarów badawczych/tematów tj.:

 1. strategiczne kierunki kształcenia,
 2. model absolwenta,
 3. model uczelni,
 4. budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym.

Do każdej grupy/obszaru badawczego przydzieleni są: moderator, lider i sekretarz. Do zadań realizowanych przez panele eksperckie należą, m.inn.:

Panele Top – Ekspertów Top eksperci to osoby bezpośrednio odpowiedzialne za przygotowanie merytorycznych opracowań będących rezultatami projektu i ich jakość naukową. Panele top-ekspertów mają za zadanie, m.inn.:

zidentyfikować kluczowe czynniki rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawy i Mazowsza na poziomie ogólnym – przygotowując dane do SWOT (ogólnego),
dokonać wstępnej identyfikacji podstawowych osi, wg których budowane będą scenariusze zintegrowane,
wykonać wstępną ocenę tez do badania Delphi,
uczestniczyć w pilotażu badania Delphi,
budować scenariusze zintegrowane określające przyszłość szkół wyższych Warszawy i Mazowsza,
przygotować rekomendacje dla wdrażania pożądanych scenariuszy zintegrowanych.
Grupa Wsparcia - zespół studentów, asystentów i doktorantów uczelni mazowieckich - wybrany w ramach akcji rekrutacyjnej przeprowadzonej na terenie uczelni należących do Konsorcjum. Koordynacją i merytorycznym wsparciem działań Grupy zajmować się będzie Promotor Grupy Wsparcia.

Głównymi celami działalności Grupy są:

Kto jest interesariuszem projektu „AKADEMICKIE MAZOWSZE 2030”?

Projekt „Akademickie Mazowsze 2030” obejmuje następujące grupy interesariuszy:

przedstawiciele środowiska akademickiego (szkoły wyższe i ośrodki akademickie Warszawy i Mazowsza);
przedstawiciele władz administracji publicznej (instytucje i ministerstwa określające politykę rozwoju edukacji wyższej Warszawy i Mazowsza);
przedstawiciele władz samorządowych (instytucje i urzędy odpowiedzialne za rozwój edukacji w regionie);
studenci i młodzi pracownicy naukowi (przedstawiciele szkół wyższych realizujących Projekt);
przedstawiciele biznesu (pracodawcy, przedstawiciele instytucji biznesowych, przedstawiciele firm).

Udział przedstawicieli tych środowisk wynika bezpośrednio z planowanych rezultatów Projektu – opracowanie scenariuszy rozwoju otoczenia zewnętrznego i szkół wyższych Warszawy i Mazowsza w perspektywie 2030 roku.

Wyniki Projektu będą przydatne dla wymienionych grup w następujących zakresach:

Przedstawiciele środowiska akademickiego – możliwość wykorzystania rezultatów Projektu w opracowywaniu koncepcji pożądanych kierunków kształcenia i rozwoju własnego regionu;

Przedstawiciele władz administracji publicznej – możliwość wykorzystania np. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyników Projektu do tworzenia listy preferowanych dziedzin kształcenia, tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkolnictwa wyższego;

Przedstawiciele władz samorządowych – możliwość wykorzystania wyników Projektu do prac związanych z aktualizacją dokumentów strategicznych, w tym dotyczących funkcjonowania szkolnictwa wyższego na terenie województwa mazowieckiego oraz powiązań tego szkolnictwa ze szkołami podstawowymi i średnimi;\

Studenci i młodzi pracownicy naukowi – możliwość dokonywania bardziej trafnych wyborów edukacyjnych, dzięki znajomości trendów w szkolnictwie wyższym, prognozowanych zmian gospodarczych i społecznych; większa wiedza na temat rynku pracy przyszłości i oczekiwań pracodawców;

Przedstawiciele biznesu – możliwość wykorzystania prognoz rozwoju regionu w budowaniu strategii własnych przedsiębiorstw; dostęp do większej liczby absolwentów szkół wyższych o kwalifikacjach odpowiadających wyzwaniom przyszłej gospodarki i potrzebom rynku pracy przyszłości.

Przedstawiciele tych środowisk od samego początku zaangażowani są w poszczególne etapy Projektu. Zasiadają m.in. w Komitecie Sterującym oraz w gronie ekspertów projektu. Dodatkowo dużo większa grupa przedstawicieli zostanie zaproszona do konsultacji społecznych uzyskanych wyników prac.

Czym jest FORESIGHT

„Foresight to systematyczny, przyszłościowy sposób docierania do informacji w celu budowania średnio lub długookresowej wizji rozwojowej, jej kierunków i priorytetów, a w tym kontekście podejmowanie bieżących decyzji i mobilizowanie wspólnych działań.

Foresight tworzy język debaty społecznej oraz kulturę budowania społecznej wizji myślenia o przyszłości. W przypadku projektów typu foresight, analizy i oceny przeprowadzane są przy szerokim udziale aktorów społecznych, jak przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych i społecznych, politycy, którzy mając bezpośredni kontakt z nauką i gospodarką oraz regulacjami jej dotyczącymi, zapewniają merytorycznie poprawny opis problemów oraz wskazują na możliwości ich rozwiązania. (…)

Pojęcie foresight w języku angielskim oznacza „przewidywanie” i nie ma jednowyrazowego polskiego odpowiednika. Można je rozumieć jako spojrzenie lub sięgnięcie w przyszłość, przy czym nie chodzi tylko prognozę ale o możliwość wpływu na bieg wydarzeń. Ma on na celu wskazanie i ocenę przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym oraz przygotowanie odpowiednich działań wyprzedzających z dziedziny nauki i techniki.

Zarówno sam proces foresightu, jak i jego wyniki, są wykorzystywane przede wszystkim jako sposób tworzenia a następnie realizacji polityki naukowej, technicznej i innowacyjnej państwa oraz jako narzędzie rozwijania w społeczeństwie kultury myślenia o przyszłości. Program Foresight włącza przedstawicieli władzy publicznej, przemysłu, mediów, organizacji pozarządowych, organizacji badawczych itp. do otwartej, ukierunkowanej dyskusji nad przyszłością. Jako forum dyskusji wykorzystuje się dyskusje panelowe, warsztaty celowe, metodę Delphi, scenariusze rozwoju dziedzin, seminaria itp.

Wyniki foresightu informują decydentów o nowych tendencjach rozwojowych, pomagają uzgodnić scenariusze rozwoju, pozwalają zharmonizować działania partnerów społecznych (rządu, środowisk naukowych i przemysłowych, małych i wielkich firm, różnych sektorów gospodarki) oraz służą pomocą w ustaleniu kryteriów finansowania nauki i techniki.

Foresight jako nowoczesne narzędzie planowania wskazuje na najbardziej akceptowane społecznie sektory gospodarki i działania, na których powinna się koncentrować finansowa pomoc państwa. Ponadto wyniki foresightu, zawarte w raportach, pozwalają na ukierunkowanie zmian regulacji prawnych w sposób służący poprawie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw przy zachowaniu lub zwiększeniu korzyści ekonomicznych państwa.(…)”

źródło: http://www.nauka.gov.pl/nauka/polityka-naukowa-panstwa/program-foresight/definicja/

Czym jest AKADEMICKIE MAZOWSZE 2030

Foresight „Akademickie Mazowsze 2030” jest projektem, w którym za cel obrano określenie strategicznych dziedzin kształcenia i modeli ewolucji szkół wyższych w perspektywie 2030 roku w Gospodarce Opartej na Wiedzy dla Warszawy i Mazowsza (Województwa Mazowieckiego).

Wykonanie zaplanowanych w Projekcie prac badawczych umożliwi określenie kierunków rozwoju uczelni Warszawy i Mazowsza w zakresie kierunków kształcenia, modelu organizacji i działania szkół wyższych oraz modelu absolwenta uczelni w oparciu o analizę scenariuszy rozwoju regionu i zmian gospodarki polskiej.

Projekt „Akademickie Mazowsze 2030” zostanie zrealizowany z wykorzystaniem metod foresight takich jak: analiza danych (desk research), analiza SWOT, analiza PEST, metoda Delphi oraz analiza krzyżowa wpływów. Wyniki uzyskane w ramach prac ekspertów będą poddane szerokim konsultacjom społecznym, w ramach paneli z udziałem przedstawicieli władz lokalnych, biznesu oraz młodzieży.

Raporty będące rezultatami projektu są dostępne w zakładce rezultaty

“Współpraca, interakcje z otoczeniem i kompetencje jako czynniki kształtowania gospodarki opartej na wiedzy w kontekście projektu foresight Akademickie Mazowsze 2030”

Prezentacja A Żołnierskiego

“Foresight Akademickie Mazowsze 2030. Cele, metody, struktura”

Prezentacja prof. J. Jóźwiak

“Metodyka Foresight”

Prezentacja dr J. Kucińskiego

“Procedury pracy ekspertów w projekcie foresight”

Prezentacja dr J.Kucińskiego

“Zmiany w systemie edukacji wyższej w Europie i Polsce”

Prezentacna prof dr hab Ewy Chmieleckiej

„Prognoza wpływu zmian demograficznych na liczbę studentów do 2030”

Prezentacja Anita Abramowska – Komon, Paweł Strzelecki SGH

“Strategia rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 r a szkolnictwo wyższe i nauka”

Prezentacja dr arch. Tomasza Sławińskiego

“Zakres nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym”

Prezentacja M.Tomaszewskiej z cyklu spotkań z Grupą Wsparcia Projektu w ALK

“Foresight - Wróżenie z fusów czy kształtowanie przyszłości”

Prezentacja Tomasza Kulisiewicza

“Wprowadzenie do tematyki Foresight”

Prezentacja Dominiki Brodowicz

“Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego”

Prezentacja dr hab Joanny Paliszkiewicz, prof zwyczajny SGGW

“Metoda Foresight tworzenie Strategii”

Prezentacja Dr hab. Michała Pietrzaka

“Projekty Foresight w Polsce. Metodologia”

Prezentacja Prof. UKSW dr hab. Pawła Ruszkowskiego

Prezentacja - Grupa Wsparcia Akademickie Mazowsze 2030

Prezentacja - Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Prezentacje ze spotkań Komitetu Sterującego

Prezentacja raportu z analizy “SWOT i PEST” przeprowadzonej przez panele eksperckie

Prezentacje z posiedzień Rady Programowej

Prezentacja Prof. Janiny Jóźwiak

Prezentacja prac panelu nr 1

Prezentacja prac panelu nr 2

Prezentacja prac panelu nr 3

Prezentacja prac panelu nr 4

LINKI do stron związanych z badaniami foresight

Strony zagraniczne związane z metodą i działaniami Foresight

serwis informujący o projektach Foresight w Unii Europejskiej

http://www.cordis.europa.eu/foresight

serwis Komisji Europejskiej

http://ec.europa.eu/research/foresight

Europejska Sieć Monitoringu Projektów Foresight

http://www.efmn.info/

Przykłady projektów foresight realizowanych w Polsce:

Narodowy Program Foresight „Polska 2020”

http://foresight.polska2020.pl/

Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki

http://www.parp.gov.pl/files/74/81/305/5266.pdf (raport)

Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025

http://www.pbf.pl/index.php?news=51

Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju

http://www.foresight.itee.radom.pl/o_projekcie/rezultaty.php

Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju

http://www.foresightenergetyczny.pl

Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych

http://www.foresightpolimerowy.pl

Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego

http://www.foresightweglowy.pl

Loris Plus. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego

http://www.lorisplus.pl

Monitorowanie i prognozowanie (Foresight) priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego

http://www.formazovia.pl

Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego

http://www.tu.kielce.pl/foresight

Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego

http://www.prz.edu.pl/foresight

Regionalny Foresight Technologiczny LORIS WIZJA

http://www.loriswizja.pl

Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski

http://www.foresight.msap.pl

Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego

http://www.foresight-ogwk.pl

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym

http://www.foresightgom.pl

http://www.energetykatermojadrowa.pl

System Monitorowania i Scenariusze Rozwoju Technologii Medycznych w Polsce

http://www.rotmed.agh.edu.pl

Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego http://www.igo.wroc.pl/foresight/foresight.html

Kierunki rozwoju technologii materiałowych na potrzeby klastra lotniczego Dolina Lotnicza

http://www.dolinalotnicza.pl

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej

http://www.foresightarp.pl

Wiadomości zostały przefiltrowane po wybranej kategorii.
Zakończenie projektu „Akademickie Mazowsze 2030” 2012-07-23
30 czerwca 2012 r. zakończone zostały prace związane z realizacją projektu Foresight regionalnych dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.

Prezentacja scenariuszy - „System utraconych szans (Światła odbitego)” to scenariusz ostrzeżenie przed błędnymi decyzjami lub zaniechaniem potrzebnych zmian 2012-05-31
To najbardziej niepożądana wizja rozwoju edukacji wyższej prowadząca do degradacji wartości wykształcenia wyższego i redukcji oczekiwań społecznych pod adresem wykształcenia i wiedzy.

Prezentacja scenariuszy - „Dwubiegunowy system edukacji (Bipolarny)” to scenariusz, który już teraz realizuje się na polskich uczelniach 2012-05-31
To opis sytuacji podtrzymującej status quo obecnego modelu edukacji wyższej. Scenariusz akcentuje dwie prędkości polskich uczelni i pracowników naukowych.

Prezentacja scenariuszy - „System konkurencyjno-otwarty (Czerwonej Królowej)” to scenariusz opisujący drogę do cywilizacyjnego skoku Polski 2012-05-31
To najbardziej optymistyczna wizja rozwoju szkolnictwa wyższego do 2030 roku.

„Aby dokonać radykalnego postępu, nie wystarczy "polerować” aktualny system edukacji wyższej, trzeba wybiec myślą w przyszłość” 2012-05-28
Rozmowa z prof. Janiną Jóźwiak, Lider Merytoryczną projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, pracownikiem naukowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

„Wyniki projektu będą powszechnie udostępniane wszystkim, którzy będą chcieli z nich korzystać” 2012-05-28
Rozmowa z Mariuszem Wielcem, kierownikiem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, Kanclerzem ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej.

„Zjawisko dwubiegunowości już teraz zachodzi na polskich uczelniach” 2012-05-27
Rozmowa z prof. Tomaszem Szapiro, Top Ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, autorem opisu przedstawiającego jeden ze scenariuszy wypracowanych w ramach projektu, nowo wybranym rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

„Realizacja pozytywnej wizji rozwoju szkolnictwa wyższego zależy przede wszystkich od determinacji i otwartości środowiska naukowego” 2012-05-17
Rozmowa z dr Tomaszem Perkowskim, Top Ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, autorem opisu przedstawiającego jeden ze scenariuszy wypracowanych w ramach projektu, Wiceprezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

„Taki scenariusz rozwoju szkolnictwa wyższego to ostrzeżenie, przed błędnymi decyzjami lub zaniechaniem potrzebnych zmian” 2012-05-17
Rozmowa z prof. Włodzimierzem Okrasą, Top Ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, autorem opracowania przedstawiającego jeden ze scenariuszy wypracowanych w ramach projektu, pracownikiem naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

„Scenariusz przygotowany przez młodych ludzi jest ich listą życzeń w stosunku do obecnego i przyszłego systemu edukacji wyższej” 2012-05-17
Rozmowa z Dominiką Brodowicz, promotorem Grupy Wsparcia, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030.

Konferencja zamykająca projekt „Akademickie Mazowsze 2030”. ZAPRASZAMY! 2012-05-14
28 maja 2012 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Akademickie Mazowsze 2030”. Głównym punktem spotkania będzie prezentacja scenariuszy rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawy i Mazowsza do 2030 roku wypracowanych w ramach projektu.

Prof. Tomasz Szapiro, jeden z Top Ekspertów projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, nowym rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2012-05-14
Prof. dr hab. Tomasz Szapiro został nowym rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kadencję 2012-2016.

600 mln zł dotacji na wynalazki, 400 mln zł na nowoczesne inwestycje 2012-05-14
Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać 600 mln zł unijnych dotacji na wprowadzanie wynalazków do produkcji oraz 400 mln zł na inwestycje w nowe technologie. Komitet Monitorujący zatwierdził we wtorek nowy podział pieniędzy w programie Innowacyjna Gospodarka.

Rekord bezrobocia osób z wyższym wykształceniem 2012-05-14
Co dziewiąty bezrobotny ma w kieszeni dyplom wyższej uczelni. A w miastach nawet co czwarta osoba bez zajęcia jest po studiach. Najgorzej jest w Warszawie i Opolu pisze Dziennika Gazeta Prawna.

Najczęściej popełniane błędy przez młodych ludzi szukających pracy 2012-05-14
Niepoprawne nazywanie dokumentów rekrutacyjnych, przesyłanie aplikacji z adresów typu buziaczek20, zamieszczanie w CV zdjęć z wakacji, nieinformowanie o spóźnieniu na rozmowę rekrutacyjną* – to początek listy najczęściej popełnianych błędów, które dyskwalifikują młodych ludzi szukających pracy.

Kontrowersje wokół finansowania niepublicznych uczelni 2012-05-14
Rektorzy, głównie niepublicznych uczelni, chcą finansowania studiów w prywatnych szkołach z budżetu państwa. Stanowczo protestuje przeciwko temu “Solidarność”. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na razie nie przesądza, czy prywatne szkoły dostaną dotacje.

Konferencja projektu „Akademickie Mazowsze 2030” 2012-04-19
16 kwietnia 2012 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja popularyzująca rezultaty projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.

Spotkanie Komitetu Sterującego 2012-04-18
11 kwietnia 2012 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie członków Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Studenci napisali własny scenariusz rozwoju uczelni wyższych do 2030 roku 2012-04-18
„Monoakademia”, scenariusz przygotowany przez studentów, przedstawiony został na spotkaniu członków Komitetu Sterującego.

Pracodawca idealny według młodych Polaków 2012-04-18
Musi dbać o pracowników, szanować ich czas prywatny i oferować możliwość rozwoju zawodowego. Tak uczniowie i studenci opisują dobrego pracodawcę. Wysokie zarobki zajmują dalsze miejsce – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

Zagraniczne firmy chwalą polskich pracowników, podkreślają m.in. jakość szkolnictwa wyższego 2012-04-18
Aż 95 proc. zagranicznych przedsiębiorców, którzy wybrali Polskę na miejsce inwestycji, ponownie ulokowałoby u nas przedsięwzięcia biznesowe – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. Wyniki ankiety podaje Dziennik Gazeta Prawna.

35 proc. studiujących na politechnikach to kobiety 2012-04-17
Kobiety stanowią już 35 proc. ogólnej liczby studentów polskich uczelni technicznych. W ciągu pięciu lat przybyło ich ponad 14 tysięcy – wynika z raportu “Dziewczyny na politechnikach 2012”. Wyniki raportu podaje PAP.

Brytyjscy studenci ściągają, bo boją się bezrobocia 2012-04-17
Trudna sytuacja na rynku pracy - ponad milion bezrobotnych w wieku 16-24 lat - powoduje, że brytyjscy studenci oszukujący na egzaminach stali się prawdziwą plagą. O zjawisku pisze Dziennik Gazeta Prawna powołując się na artykuł „Independent on Sunday".

W Niemczech powstanie Centrum Studiów Polonoznawczych 2012-04-17
Nową jednostkę utworzyć mają wspólnie Uniwersytet Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze i Uniwersytet Fryderyka Schillera w Jenie. W ośrodku polonoznawcy będą mogli prowadzić interdyscyplinarne badania – informuje PAP.

Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych projektu “Akademickie Mazowsze 2030” 2012-04-17
Tematem głównym jednego z marcowych spotkań członków Komitetu Sterującego było omówienie statusu działań przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych projektu.

„Transferu wiedzy z uczelni wyższej do gospodarki właściwie nie ma” 2012-04-13
Rozmowa z Marcinem Zarzeckim, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, na temat badania – „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza na temat innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu”.

Zapraszamy na konferencję organizowaną w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030” 2012-03-26
16 kwietnia 2012 roku odbędzie się konferencja popularyzująca rezultaty projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Eksperci przedstawią wyniki badań i ekspertyz zrealizowanych w ramach projektu.

Za nami dwa panele konsultacyjne 2012-03-21
Podczas dwudniowych prac uczestnicy paneli opracowywali wspólne stanowisko na temat scenariuszy przygotowanych w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Badania fokusowe – Interesariusze projektu zaopiniowali jego wstępne wyniki 2012-03-21
Przedstawiciele administracji, biznesu, środowisk akademickich, studenci oraz licealiści wzięli udział w trzydniowych badaniach fokusowych prowadzonych w ramach konsultacji społecznych wyników projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

„Demografia, system finansowania i decyzje polityczne to główne czynniki kształtujące rozwój uczelni wyższych w Polsce” 2012-03-21
Rozmowa z dr Jerzym Pawłem Nowackim, Rektorem Polsko – Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie, członkiem Rady Programowej projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

KONKURS - Weź udział w konsultacjach społecznych projektu I wygraj czytnik e-book z materiałami informacyjnymi !!! 2012-03-15
Wszystkich zainteresowanych podzieleniem się z nami swoją opinią dotyczącą wypracowanych przez ekspertów kierunków w jakich zmierzać będzie szkolnictwo wyższa na Mazowszu zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach i konkursie.

Debata Salonu Edukacyjnego PERSPEKTYWY poświęcona projektowi „Akademickie Mazowsze 2030” 2012-03-09
Debata pt. “Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce” otworzyła XVII Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2012. Tematem przewodnim dyskusji były wstępne wyniki wypracowane w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Członkowie Komitetu Sterującego poznali wstępne scenariusze 2012-03-09
Prof. Janina Jóźwiak, Lider Merytoryczna projektu, na spotkaniu Komitetu Sterującego przedstawiła wstępne zintegrowane scenariusze rozwoju szkolnictwa wyższego do 2030 roku.

Wybory rektorów i prace nad nowymi statutami uczelni wyższych 2012-03-09
Na polskich uczelniach rozpoczynają się wybory nowych rektorów. Większość publicznych szkół wyższych nadal przeprowadza wybory, chociaż w myśl obowiązującego od 1 października 2011 r. prawa, mogą je zastąpić konkursem na to stanowisko – pisze serwis naukowy PAP.

Czescy studenci sprzeciwiają się planowanej reformie szkolnictwa wyższego 2012-03-09
Przeciwnicy reformy uważają, że zakłada ona niewygodny dla studentów system przyznawania kredytów, ogranicza autonomię szkół wyższych, zmniejsza udział studentów we władzach uczelni i częściowo komercjalizuje system szkolnictwa wyższego – podaje serwis internetowy Rzeczpospolitej za PAP.

centrów nauki w Polsce 2012-03-09
Placówek typu Centrum Nauki Kopernik ma być , jeszcze co najmniej piętnaście. Takie deklaracje złożyła prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego – podaje serwis naukowy PAP.

Spotkanie Komitetu Sterującego 2012-03-09
Podsumowanie zadań zrealizowanych w ostatniej fazie projektu oraz przedstawienie najbliższych działań projektowych to główne tematy jednego z lutowych spotkań członków Komitetu Sterującego.

Szkoły za mało kształtują postawę przyszłych pracowników 2012-03-09
Zdaniem pracodawców szkoły zawodowe i uczelnie kładą zbyt mały nacisk na wykształcenie właściwych postaw u przyszłych pracowników, takich jak np. poczucie odpowiedzialności – tak prezentują się wnioski z badania, o którym pisze Puls Biznesu.

Lepsze wyniki w pracy uzyskują ludzie z inteligencją emocjonalną 2012-03-09
Jak wynika z badań prowadzonych od ponad 30 lat przez globalną firmę doradczą Hay Group, 80 proc. różnic między ponadprzeciętnymi i przeciętnymi pracownikami wynika z posiadania i umiejętności wykorzystania inteligencji emocjonalnej – piszą Perspektywy.

Panel Top Ekspertów i Rady Programowej projektu „Akademickie Mazowsze 2030” 2012-02-24
Rektorzy uczelni biorących udział w projekcie poznali wstępne scenariusze rozwoju uczelni wyższych Warszawy i Mazowsza do 2030 roku.

Eksperci paneli tematycznych zakończyli swoje prace w projekcie 2012-02-24
Przygotowali rekomendacje do zintegrowanych scenariuszy – ostatecznych rezultatów projektu. Budową finalnych scenariuszy zajmują się Top Eksperci wraz z Lider Merytoryczną.

Spotkanie Komitetu Sterującego 2012-02-24
26 stycznia 2012 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KONSULTACJE SPOŁECZNE 2012-02-09
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konsultacjach społecznych w dniu 20 i 21 lutym 2012 prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej, a następnie przesłanie jej na: am2030@pjwstk.edu.pl

KONSULTACJE SPOŁECZNE WYNIKÓW PROJEKTU 2012-02-08
20 i 21 lutego 2012 roku konsorcjum sześciu szkół wyższych realizujących projekt „Akademickie Mazowsze 2030” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych wyników projektu.

W Polsce przybywa osób z wyższym wykształceniem 2012-02-06
W 2002 roku ich udział wynosił 9,9 proc. a w 2011 wzrósł do 17,5 proc. – podaje serwis PAP powołując się na wstępne dane z najnowszego spisu powszechnego przygotowanego przez GUS.

Zamiana postaw młodych Polaków wobec pierwszej pracy 2012-02-06
Zmienili nastawienie, żeby przetrwać. Pracują za pensje minimalną i bez etatu – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Prezydent Stanów Zjednoczonych deklaruje pomoc mniej zamożnym w opłaceniu kosztów studiów wyższych 2012-02-06
Roczny koszt nauki na najlepszych amerykańskich uniwersytetach sięga obecnie 50-70 tys. dolarów. Barack Obama przedstawił plan obniżenia kosztów studiowania – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Polska gospodarka należy do najszybciej rozwijających się w UE 2012-02-06
Według danych GUS w 2011 roku wzrost gospodarczy wyniósł 4,3 proc. – Utrzymanie takiego tempa w tym roku nie będzie możliwe, ale PKB i tak wzrośnie o ok. 3 proc. – mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

Nauczycielom fizyki i chemii grożą zwolnienia 2012-02-06
Po wprowadzeniu reformy w liceach będzie mało pracy dla nauczycieli przedmiotów ścisłych. Dyrektorzy zapowiadają zwolnienia – informuje dwutygodnik Cogito za Gazetą Wyborczą.

Nabór ekspertów do analiz SWOT 2012-02-06
Akademia Leona Koźmińskiego poszukuje eksperta/ekspertów, których celem będzie przeprowadzenie analiz SWOT na potrzeby projektu „Akademickie Mazowsze 2030” oraz opracowanie wyników tychże analiz w formie raportu.

„Dyplom uczelni wyższej nie jest przepustką na rynek pracy” 2012-01-30
Rozmowa z dr Małgorzatą Starczewską – Krzysztoszek, główną ekonomistką Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Panel Top Ekspertów i Rady Programowej projektu „Akademickie Mazowsze 2030” 2012-01-18
19 i 20 stycznia 2012 roku pod kierownictwem Lider Merytorycznej projektu odbędzie się panel Top Ekspertów. Udział w nim wezmą także rektorzy uczelni realizujących projekt.

Eksperci paneli tematycznych opracują rekomendacje do scenariuszy zintegrowanych 2012-01-06
9 i 10 stycznia 2012 roku odbędzie się spotkanie Ekspertów paneli tematycznych. W dwudniowych pracach udział wezmą także prof. Janina Jóźwiak, Lider Merytoryczna projektu oraz trzech Top Ekspertów odpowiedzialnych za opracowanie szczegółowych opisów ostatecznych scenariuszy.

Świąteczne życzenia od zespołu projektu „Akademickie Mazowsze 2030” 2011-12-22
Spokojnych i rodzinnych Świat Bożego Narodzenia, radości przebywania z bliskimi i wytchnienia od codziennych obowiązków oraz realizacji tych najlepszych scenariuszy prywatnych i zawodowych życzy Państwu kierownictwo projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
„Powstanie uczelni międzynarodowej ułatwi rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy” 2011-12-19
Rozmowa z prof. dr hab. Akademii Leona Koźmińskiego Robertem Rządcą, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, liderem panelu eksperckiego „Model uczelni”.

Dwóch członków konsorcjum projektu „Akademickie Mazowsze 2030” w rankingu „Financial Times” 2011-12-19
Tylko dwie polskie uczelnie – Akademia Leona Koźmińskiego oraz Szkoła Główna Handlowa znalazły się w gronie 75 najlepszych uczelni biznesowych w Europie. Wyniki rankingu opublikował brytyjski dziennik „Financial Times”.

„Słabe i mocne strony sektora MSP w Polsce – szanse i zagrożenia rozwojowe” 2011-12-19
20 grudnia 2011 odbędzie się konferencja organizowana przez PKPP Lewiatan we współpracy z Sejmową Komisją Skarbu.

USA i Europa w obronie nauki i techniki przed rosnącymi wpływami Azji. Naukowcy chcą powstrzymać ucieczkę high-tech do Azji 2011-12-19
12 grudnia 2011 roku w Waszyngtonie, z udziałem polskiej delegacji, odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona poszukiwaniu sposobów zwiększenia współpracy naukowej między USA a Unią Europejską w związku z rosnącą rolą krajów Azji w nauce i technologii – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Niekorzystne raporty na temat stanu polskiej edukacji 2011-12-19
Od dwóch lat w całej Polsce kontrolerzy resortu edukacji prowadzą badania na temat stanu polskiej edukacji. Ich wyniki poznamy najwcześniej w lutym przyszłego roku. Ale już teraz Dziennik Gazeta Prawna przeanalizował kilkaset raportów. Oto najsłabiej oceniane przez kuratorów elementy systemu edukacji.

Te uczelnie nie muszą bać się niżu demograficznego? 2011-12-19
Akademie medyczne, szkoły wyższe podlegające MON i MSW oraz akademie sztuk pięknych – to trzy typy uczelni, na których chce się uczyć coraz studentów. Ostatnie dane GUS z 2011 roku podaje Dziennik Gazeta Prawna.

„Trzy grupy kierunków nauczania na uczelniach wyższych można uznać za strategiczne dla rozwoju całej gospodarki” 2011-12-06
Rozmowa z Tomaszem Kulisiewiczem, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, liderem panelu eksperckiego „Strategiczne kierunki kształcenia”, współpracownikiem naukowym Polsko – Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

Znamy wyniki badania Delphi - eksperci zaopiniowali tezy dotyczące rozwoju szkolnictwa wyższego w najbliższych 20 latach 2011-09-13
12 tez i dwie rundy badania. Z czym zgodzili się eksperci Delphi, a co odrzucili? Niektóre tezy podzieliły badanych. Badani opiniowali tezy opracowane przez ekspertów i kierownictwo projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Zależy nam na szerokich konsultacjach społecznych projektu 2011-09-05
Rozmowa z dr Markiem Troszyńskim, koordynatorem prac badawczych związanych z konsultacjami społecznymi rezultatów projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

“To cechy osobowościowe promują lub nie absolwenta” 2011-07-20
Rozmowa z dr Rafałem Stefańskim, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030” na temat wyników debaty „Absolwent idealny, kto bliżej pracy?”*.

Spotkanie Komitetu Sterującego 2011-07-14
30 czerwca 2011 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Czy Polacy popierają zwiększenie nakładów na szkolnictwo wyższe? 2011-07-11
Znamy wyniki pierwszej fali badania OMNIBUS zrealizowanego w ramach konsultacji społecznych projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Fotorelacja z debaty „Absolwent idealny, kto bliżej pracy?” 2011-06-18
16 czerwca br. podczas I Targów Pracy ICT zorganizowanych przez Polsko – Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych odbyła się debata „Absolwent idealny - kto bliżej pracy?”

Spotkanie Komitetu Sterującego 2011-06-17
26 maja 2011 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Akademickie Radio Kampus patronem medialnym debaty “Absolwent idealny, kto bliżej pracy?” 2011-06-15
Radio Kampus objęło patronatem debatę organizowaną w ramach projektu “Akademickie Mazowsze 2030”.

Kariera absolwenta pod kontrolą 2011-06-14
Informacje o miejscu pracy, zarobkach, umowach czy okresie bezrobocia to dane, które udostępni ZUS na potrzeby badań nad ewaluacją kariery absolwentów poszczególnych uczelni.

Spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych 2011-06-13
19 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie organizatorów projektu „Akademickie Mazowsze 2030” z przedstawicielami władz samorządowych Warszawy i Mazowsza.

„Jak stymulować zatrudnienie – analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa mazowieckiego” - 4P Reasearch Mix 2011-06-07
Projekt „Jak stymulować zatrudnienie – analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa mazowieckiego” zrealizowany został przez 4P Reasearch Mix w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

„W rozszerzeniu oferty edukacyjnej skierowanej do osób w wieku powyżej 30 lat, widzę szansę dla szkół wyższych w przeciwdziałaniu skutkom niżu demograficznego” 2011-06-03
Rozmowa z prof. Ireną E. Kotowską, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym wywiadem 2011-06-03
W zakładce wywiady dostępna jest rozmowa rozmowa z prof. Ireną E. Kotowską, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej. „W rozszerzeniu oferty edukacyjnej skierowanej do osób w wieku powyżej 30 lat, widzę szansę dla szkół wyższych w przeciwdziałaniu skutkom niżu demograficznego”
„Absolwent idealny, kto bliżej pracy?” – panel dyskusyjny 2011-06-02
16 czerwca 2011 roku o godzinie 13.00 w Polsko – Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych rozpocznie się panel dyskusyjny pt. „Absolwent idealny, kto bliżej pracy?”. To pierwsza tego typu otwarta dyskusja między pracodawcami a środowiskiem naukowym zorganizowana w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Raport z analiz SWOT i PEST 2011-05-31
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analiz SWOT i PEST zrealizowanych w ramach Działania 3 projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Nabór Zespołów badawczych do wykonania badania „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu” 2011-05-31
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ogłasza nabór Zespołów badawczych do wykonania badania „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu” na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.

„Akademickie Mazowsze 2030” w Polskim Radiu 2011-05-25
11 maja 2011 eksperci projektu „Akademickie Mazowsze 2030” byli gości Programu Czwartego, Polskiego Radia. Zapraszamy do wysłuchania nagrania.Prof. Janina Jóźwiak, lider merytoryczna projektu oraz Mariusz Wielec, kierownik projektu przedstawili główne założenia „Akademickiego Mazowsza 2030”, rozmawiali także o przyszłości polskiego szkolnictwa wyższego, decyzjach edukacyjnych tegorocznych maturzystów, itp. Materiał dźwiękowy dostępny jest w zakładce – Media o nas. Zapraszamy do wysłuchania nagrania dostępnego w sekcji napisali o nas!
Biznes weryfikuje ofertę uczelni 2011-05-16
Ekofizyka, energetyka jądrowa czy marketing interaktywny to nowe kierunki w ofercie polskich uczelni wyższych, wynika z sondy przeprowadzonej przez Dziennik Gazetę Prawną.

Uczelnia ze statusem KNOW 2011-05-16
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło projekt, w którym wyjaśnia, które uczelnie mogą ubiegać się o status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW).

Wracają egzaminy wstępne na studia 2011-05-16
Od 1 października władze uczelni będą mogły przeprowadzić wewnętrzne egzaminy wstępne na studia. Reforma szkolnictwa wyższego to atrakcyjne rozwiązanie zwłaszcza w przypadku kierunków, wymagających dodatkowych umiejętności od przyszłych studentów.

Spotkanie Komitetu Sterującego 2011-05-11
21 kwietnia 2011 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Spotkania ekspertów czterech paneli tematycznych 2011-05-11
W dniach od 12 do 20 kwietnia 2011 roku w Szkole Głównej Handlowej odbyły się kolejne spotkania ekspertów paneli tematycznych.

Pierwsze posiedzenie Rady Programowej 2011-05-11
28 kwietnia 2011 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

„Badanie Delphi stosuje się tam, gdzie mamy do czynienia z dosyć dalekim horyzontem zdarzeń.” 2011-05-11
Rozmowa z dr Jackiem Kucińskim, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, członkiem Komitetu Sterującego.

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem dotyczącym badania Delphi 2011-05-11
W zakładce wywiady ukazał się wywiad „Badanie Delphi stosuje się tam, gdzie mamy do czynienia z dosyć dalekim horyzontem zdarzeń.” z dr Jackiem Kucińskim, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, członkiem Komitetu Sterującego.
Monitoring kariery absolwenta 2011-04-27
Zgodnie z obowiązującą od października ustawą o szkolnictwie wyższym, uczelnie maja obowiązek monitorowania przebiegu ścieżki kariery ich absolwentów. Nowy przepis ma pomóc w dostosowywaniu programu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Z A P R O S Z E N I E do grona Ekspertów Delphi Foresight „Akademickie Mazowsze 2030” 2011-04-27
W imieniu konsorcjum realizującego projekt Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” zapraszam[y] [Panią/Pana], do udziału w badaniu w roli Eksperta. Celem badania jest wypracowanie możliwych kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w Warszawie i na Mazowszu w perspektywie najbliższych 20 lat.

Drugi kierunek nadal bezpłatny 2011-04-26
Studenci uczelni publicznych, którzy w październiku rozpoczną naukę na dwóch kierunkach nadal będą mogli studiować bezpłatnie. Rozliczenie nastąpi dopiero po pierwszym roku studiów.

Spotkanie PANELU 3 2011-04-20
Spotkanie panelu 3 odbędzie się 20.04.2011, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Spotkanie PANELU 1 2011-04-18
Spotkanie panelu 1 odbędzie się 18.04.2011, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Spotkanie PANELU 2 2011-04-15
Spotkanie panelu 2 odbędzie się 15.04.2011, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Spotkanie PANELU 4 2011-04-12
Spotkanie panelu 4 odbędzie się 12.04.2011, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 2011-04-11
5 kwietnia w Centrum Nauki Kopernika Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Tytuł mgr. lekarstwem na nadciśnienie 2011-04-11
Amerykańscy naukowcy potwierdzają – im dłuższa edukacja tym mniejsze ryzyko zachorowania na nadciśnienie tętnicze, otyłość oraz mniejsza liczba czynnych palaczy.

Polscy studenci uczestnikami wyścigów Formuły 1 2011-04-11
W międzynarodowym konkursie Formula SAE wezmą udział polscy studenci. Będą się ścigać zaprojektowanym przez siebie bolidem w stylu Formuły 1.

Dziewczyny na politechnikach 2011 2011-04-11
Wśród wszystkich studentów polskich uczelni technicznych 34 proc. stanowią kobiety. Naj płci pięknej, 46 proc., studiuje na Politechnice Radomskiej – wynika z raportu „Dziewczyny na politechnikach 2011” przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Nauka w prima aprilis 2011-04-11
Nauka w prima aprilis

Pierwsze spotkanie z wykonawcą badania Delphi 2011-04-07
W dniu 7 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie z wykonawcą badań Delphi.

Posiedzenie Komitetu Sterującego 2011-04-04
31 marca 2011 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Spotkania Paneli Ekspertów 2011-03-21
W ramach działania “Budowanie scenariuszy”, w kwietniu br. rozpocznie się kolejny cykl paneli ekspertów. Celem pierwszych paneli będzie sformułowanie tez do badania Delphi. Informacje dotyczące terminów spotkań dostępne są w zakładce Aktualności/ Wiadomości
Reforma polskich uczelni 2011-03-18
„Tak” nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, mówią rektorzy wraz z częścią uczonych. Zmianom nowelizacyjnym sprzeciwiają się akademickie związki zawodowe i część naukowców z PAN. Środowiska studenckie również są podzielone.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - przetarg nieograniczony 2011-03-15
przetarg dotyczy "Cyklicznej usługi cateringowej dla uczestników paneli ekspertów i topekspertów, organizowanych w ramach Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza “Akademickie Mazowsze 2030” w załączeniu ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - przetarg nieograniczony 2011-03-15
dotyczący "Dostawy materiałów biurowych dla uczestników paneli ekspertów i topekspertów organizowanych w ramach Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza “Akademickie Mazowsze 2030” w załączeniu Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, załącznik nr 2 do SIWZ oraz formularz cenowy nr 2 do SIWZ

Spotkanie PANELU 3 2011-03-04
odbędzie się w siedzibie UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21 Auditorium Maximum, sala 024, rozpoczęcie o godz. 10.00
Spotkanie PANELU 4 2011-02-28
odbędzie się w siedzibie UKSW, ul. Wóycickiego 1/3,Auditorium Maximum budynek 21, sala 024; rozpoczęcie o godz. 10.00
„Znaczące firmy w danych dziedzinach gospodarki powinny wchodzić do gremiów kształtujących programy studiów.” 2011-02-22
Rozmowa z prof. dr hab. Urszulą Sztanderską, top-ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozmowa z ekspertem 2011-02-22
Zapraszamy do lektury wywiadu z prof. dr hab. Urszulą Sztanderską, Top-ekspertem projektu “Akademickie Mazowsze 2030” (zamieszczonym w zakładce Wywiady)
Spotkanie PANELU 2 2011-02-22
odbędzie się w siedzibie UKSW, ul Wóycickiego 1/3, Auditorium Maximum budynek 21, sala 024; rozpoczęcie godz 10.00
Spotkanie PANELU 1 2011-02-21
odbędzie się w siedzibie UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21 (Auditorium Maximum), sala 024; rozpoczęcie o godz.10.00
Spotkania Paneli Ekspertów 2011-02-12
Od 21 lutego br rozpoczynają się panele ekspertów, realizowane w ramach Działania 4 - Budowanie ścieżek rozwoju. Informacje dotyczące czasu i miejsca spotkań dostępne są w zakładce Wiadomości.
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie badania „Ekspertyza nt. powiązań między szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym w regionie” 2011-02-02
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza zamówienie na wykonanie badania„Ekspertyza nt. powiązań między szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym w regionie”na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.

Rozszerzenie badań realizowanych w Projekcie 2011-01-27
Konsorcjum realizujące Projekt rozszerzy zakres prac o nowe badania w celu zwiększenie bazy wiedzy wykorzystywanej następnie na etapie tworzenia scenariuszy rozwoju szkolnictwa wyższego na Mazowszu.

Reakcje uczelni na dynamiczne zmiany na rynku pracy 2011-01-27
Próby dostosowywania procesów kształcenia do potrzeb rynku pracy znajdują potwierdzenie w konkretnych działaniach podejmowanych przez uczelnie wyższe.

„Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce. Bibliometryczna analiza porównawcza” 2011-01-16
Firma Ernst&Young; opublikowała raport „Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce. Bibliometryczna analiza porównawcza” autorstwa dr Joanny Wolszczak – Derlacz i dr Aleksandry Parteki (adiunktów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej).

„Główną wartością rynkową absolwentów w dalszym ciągu będzie umiejętność myślenia.” 2011-01-15
Rozmowa z Tomaszem Kulisiewiczem, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, współpracownikiem Polsko – Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Liderem Panelu Strategiczne Kierunki Kształcenia

Powstaje raport z analiz SWOT i PEST zrealizowanych w ramach Działania 3 2011-01-12
Do 31 stycznia 2011 zakończą się prace realizowane w ramach Działania 3 projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. Obecnie eksperci Akademii Leona Koźmińskiego opracowują raport podsumowujący efekty prac paneli eksperckich.

X posiedzenie Komitetu Sterującego 2010-12-21
14 grudnia 2010 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się X posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. Podczas spotkania podsumowano działania merytoryczne zrealizowane w ramach projektu w 2010 roku oraz omówiono propozycje dodatkowych badań.

Pierwszy panel top-ekspertów 2010-12-16
10 grudnia 2010 roku w Akademii Leona Koźmińskiego w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030” odbyło się pierwsze spotkanie panelu top-ekspertów. Uczestnicy spotkania zajęli się analizą wyników paneli tematycznych.

“Wyniki projektu zwiększą wiedzę samorządów w zakresie kształtowania właściwych kierunków rozwoju edukacji w regionie.” 2010-12-15
Rozmowa z Michałem Olszewskim, Dyrektorem Biura Funduszy Europejskich, Urzędu Miasta st. Warszawy, członkiem Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

pracy dla inżynierów 2010-12-09
Według Miesięcznego Raportu Płacowego opracowanego przez Dział Analiz Banku Danych o Inżynierach średnie płace od września zeszłego roku wzrosły aż o 8,4%, co świadczy o znacznej poprawie sytuacji inżynierów na rynku pracy. Od września średnie wynagrodzenie brutto wzrosło o 1,4% i wyniosło na koniec października 5 205 zł.

Niż demograficzny dotknie także studentów 2010-12-09
Z powodu niżu demograficznego uczelnie wyższe zostaną zmuszone do likwidowania kolejnych kierunków, a następnie może to doprowadzić do zamykania placówek akademickich. W roku 2010 pierwszy raz od lat liczba nowych studentów była niższa niż w poprzednich latach (2010r. – 568 tys., 2009r. – 568 tys.)

Program “Nowoczesna Uczelnia” - informatyzacja uczelni wyższych 2010-12-08
Celem programu „Nowoczesna Uczelnia” jest propagowanie idei informatyzacji wyższych uczelni publicznych i niepublicznych. W promocję Programu włączyli się Microsoft, CSF Polska i dziennik Rzeczpospolita.pl.

W rankingu “Financial Times” wyróżniono polskie uczelnie 2010-12-07
W rankingu 75 najlepszych szkół biznesowych w Europie na 39 miejscu uplasowała się Akademia Leona Koźmińskiego. Szkoła Główna Handlowa zajęła 67 miejsce.

IX posiedzenie Komitetu Sterującego 2010-12-02
23 listopada 2010 w auli głównej Politechniki Warszawskiej odbyło się IX posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Kobiety zdominowały polskie uczelnie 2010-12-01
W Polsce studiuje aż 70% kobiet i tylko 55 % mężczyzn – wynika z raportu Diagnoza Społeczna.

Powstaje Grupa Wsparcia projektu “Akademickie Mazowsze 2030” 2010-11-30
Grupa Wsparcia to zespół młodych ludzi, pracowników naukowych, asystentów i doktorantów uczelni mazowieckich, który powstanie z inicjatywy członków Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. Zespół ten będzie pełnić funkcję popularyzacyjną zarówno wyników projektu, jak i ogólnej idei foresight.

Ranking konkurencyjności gospodarek 2010-2011 2010-11-24
Z 46. na 39. miejsce awansowała Polska w rankingu konkurencyjności gospodarki prowadzonym przez World Economic Forum. W rankingu 2010-2011 Polska wyprzedziła m.in. Włochy, Hiszpanię, Portugalię i Słowenię.

Rynek pracy w perspektywie najbliższych 10 lat 2010-11-22
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała raport pt: Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, w którym zaprezentowana została analiza przyszłości polskich kadr w odniesieniu do nowych zawodów oraz kompetencji pracowników i kadry zarządzającej.

Dalsze prace nad reformą szkolnictwa wyższego 2010-11-17
W Sejmie RP odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące rządowego projektu o zmianie ustaw dotyczących prawa o szkolnictwie wyższym, stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Uchwałę w sprawie przeprowadzenia wysłuchania publicznego podjęła sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Nowe rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2010-11-16
Z dniem 11 listopada b.r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Studenci nagrodzili Prezydenta RP 2010-11-15
Prezydent RP Bronisław Komorowski otrzymał nagrodę ProStudent w kategorii „PROstudencki autorytet w życiu”, którą przyznał mu Parlament Studentów RP za kluczowy wkład w działania mające na celu przywrócenie zniżek studenckich na przejazdy koleją. Zniżki na poziomie 51% mają obowiązywać od nowego roku kalendarzowego

„Mam nadzieję, że dzięki upowszechnieniu rezultatów projektu, inne regiony Polski same zainteresują się wnioskami z naszych przemyśleń.” 2010-11-15
Rozmowa z prof. dr hab. Janiną Jóźwiak, lider merytoryczną projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”, ekspertem Szkoły Głównej Handlowej.

PANELE EKSPERTÓW 2010-10-29
w ramach działania 3: Analiza SWOT i PEST, odbywają się panele eksperckie

Zapytanie ofertowe - dostarczenie wyżywienia dla uczestników paneli 2010-10-22
informacja dot. wyboru wykonawcy

Zapytanie ofertowe - dostarczenie materiałów promocyjnych 2010-10-22
informacja dot. wyboru wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE 2010-10-18
dotyczące usługi dostarczenia materiałów promocyjnych

„Chcemy wskazać decydentom różnego szczebla, w jakim kierunku powinny rozwijać się uczelnie wyższe.” 2010-10-15
Rozmowa z Mariuszem Wielcem, kierownikiem projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”, Kanclerzem ds Rozwoju Politechniki Warszawskiej.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2010-10-12
dotyczące usługi dostarczenia wyżywienia dla osób uczestniczących w posiedzeniach paneli eksperckich organizowanych na terenie Akademii Leona Koźmińskiego

Studenci zadecydują o przyszłości profesora 2010-10-11
Od 1 października 2011 roku ważną rolę podczas okresowej oceny pracy wykładowców będą odgrywać opinie studentów na temat zajęć. Sejm pracuje już nad nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym

OGŁOSZENIE 2010-10-10
Akademia Leona Koźmińskiego poszukuje, na potrzeby realizacji projektu “Akademickie Mazowsze 2030”, osób do obsługi paneli ekspertów

KONKURS - Akademia Leona Koźmińskiego ogłasza: 2010-09-27
Akademia Leona Koźmińskiego poszukuje osób do zespołu badawczego, którego celem będzie przeprowadzenie analizy PEST i SWOT na potrzeby projektu „Akademickie Mazowsze 2030” oraz opracowanie jej wyników w formie raportów z badań.

PRZETARGI - Lider Projektu Politechnika Warszawska - ogłasza 2010-09-02
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące panelu organizacyjnego dla ekspertów projektu Foresight Akademickie Mazowsze 2030 w zakresie dostępu do sali konferencyjnej, noclegu z wyżywieniem oraz przewozu osób uczestniczących w panelu

Komitet Sterujący Projektu 2010-08-26
26 sierpnia 2010 roku odbędzie się w siedzibie Politechniki Warszawskiej kolejne spotkanie Komitetu Sterującego.
Analizy PEST i SWOT 2010-07-30
Akademia Leona Koźmińskiego uruchomiła prace związane z przeprowadzeniem analizy PEST i SWOT

Aneks do umowy o dofinansowanie 2010-07-30
Lider Projektu - Politechnika Warszawska złożyła wniosek o aneks do umowy o dofinansowanie.

spotkanie Komitetu Sterującego 2010-07-13
12 lipca 2010r. - spotkanie Komitetu Sterującego Projektu, na którym Wykonawcy badań przedstawili prezentacje z przeprowadzonych badań desk research.

warsztaty dla ekspertów 2010-06-23
22 czerwca zorganizowane zostały warsztaty dla ekspertów

spotkanie ekspertów 2010-06-23
Politechnika Warszawska organizuje warsztaty dla ekspertów projektu
spotkanie Komitetu Sterującego 2010-06-22
21 czerwca 2010 odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego

zmiany personalne w Projekcie 2010-06-15
Od 15 czerwca 2010 Kierownikiem Projektu jest Mariusz Wielec - zastępca Kanclerza ds Rozwoju Politechniki Warszawskiej.
maj 2010 2010-05-24
posiedzenie Komitetu Sterującego

kwiecień 2010 2010-05-11
przygotowanie badań źródłowych; prace związane z rozszerzeniem działań w projekcie;

luty 2010 2010-03-07
umowa o przekazaniu praw autorskich;

wydarzenia 1 2010-03-05
wrzesień 2009 - styczeń 2010

grudzień 2009 2010-01-04
Konferencja otwierająca projekt

październik 2009 2009-11-02
podpisanie umów dwustronnych;

wrzesień 2009 2009-10-02
rozpoczęcie realizacji projektu „Akademickie Mazowsze 2030”

Top eksperci zaangażowani w projekt „Akademickie Mazowsze 2030”

Prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Socjolog, kierownik katedry Metodologii Badań Socjologicznych. Doradca Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, członek Komisji Metodologicznej oraz Komisji Edukacji Statystycznej GUS. Członek wielu organizacji naukowych, w tym: International Statistical Institute (ISI); International Sociological Association (ISA); American (oraz World) Association for Public Opinion Research (AAPOR / WAPOR); European Social Policy Analysis Network (ESPANet), Polskie Towarzystwo Staystyczne.
Krajowy i międzynarodowy dorobek naukowy obejmuje działalność dydaktyczną, badawczą oraz z menedżerską - w tym: rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Pile (2005-2009); członek panelu Foresigh 2020 („Bezpieczeństwo Socjalne’, 2007-09); w l. 2000-2003 kierownik Działu Nauk Społecznych Europejskiej Fundacji Nauki (ESF, Strasbourg, współtworząc m. in., Europejski Sondaż Społeczny (ESS)). W latach 1994-2000 pracował w dziale badawczym (DRG) Banku Światowego w Waszyngtonie, a w okresie od 1991 do 1993 był Dyrektorem Programowym w Social Science Research Council (SSRC) w Nowym Yorku. Jako stypendysta amerykańskiej Narodowej Fundacji Nauki / NSF pracował w Biurze Statystyki Pracy (US BLS) w Waszyngtonie (1990-91); jako visiting profesor nauczał w uniwersytetach Maryland i Mississippi (1988-90).
Uczestnik szeregu projektów międzynarodowych (m.in., OECD Global Project „Measuring the Progress of Societies” oraz projekt EUROSTATU nt. modernizacji statystyki społecznej
w Europie), oraz kieruje nagrodzonym grantem MNiSW projektem badawczo-rozwojowego („Ryzyka i Rozwój Lokalny – Rola Trzeciego Sektora”).

Prof. dr hab. Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa
Ekonomista, Instytut Ekonometrii, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, kierownik Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji. Profesor w Instytucie Problemów Współczesnej Cywilizacji. Adjunct Professor of International Business Studies w Carlson School of Business Uniwersytetu Minnesoty w Minneapolis, USA.
Członek Rad Naukowych: Kolegium Analiz Ekonomicznych w SGH, Instytut Studiów Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Badań Systemowych w Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Programowej ośmiu Festiwali Nauki oraz Rady Amerykańsko-Polskiego Programu MBA W SGH. Były dziekan i współtwórca Studium Dyplomowego w SGH.
Prowadzi badania skoncentrowane na metodach analizy decyzji w ekonomii i zarządzaniu. Publikacje w Polsce i zagranicą – m.in. autor lub współautor sześciu książek, współ-redaktor naukowy rocznika Annals of Operations Research, ponad 100 artykułów i prac konferencyjnych zamieszczanych m.in. w Operations Research, IEEE Transactions on System Man and Cybernetics, European Journal of Operations Research. Aktywny udział w konferencjach naukowych w kraju i zagranicą (prezentacje, moderacja i przewodniczenie sesjom, organizacja). Wielokrotnie recenzent dla KBN i dla naukowych periodyków międzynarodowych. Współpraca naukowa – Belgia, Kanada, USA, Ukraina, Wielka Brytania. Profesor wizytujący w School of Business na Carleton University i w Department of Computer Science na University of Ottawa w Kanadzie. Dwunastu wypromowanych doktorów. Ponad stu wypromowanych magistrów.
Przewodniczący Stypendialnej Kapituły„Polityki”. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne, naukowe i w dydaktyce. Laureat stypendium “Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dwukrotnie prestiżowa nagroda Canadian Executive MBA Program for excellency in teaching.

Prof. dr hab. Urszula Sztanderska, Uniwersytet Warszawski
Ekonomistka, Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Instytut Badań Edukacyjnych. Przewodnicząca Rady Rynku Pracy KPP „Lewiatan”, dyrektorka Ośrodka Badań Rynku Pracy na UW, członek Komitetu Nauk o Pracy PAN.
W ostatnich latach kierowała lub współkierowała pracami, których efektem były raporty „Analiza sytuacji na wybranych powiatowych rynkach pracy oraz stworzenie metodologii badania lokalnego rynku pracy w Polsce” (MPiPS 2006), „Edukacja dla pracy” (UNDP 2007), „Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne” (IBnGR 2007), „Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym”(MPiPS 2008), Czego (nie)uczą polskie szkoły? (FOR 2008), „Badanie aktywności zawodowej absolwentów” (MPiPS 2008), Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce (Scholar 2009).
Szczególnym obszarem jej zainteresowań są: bezrobocie, w tym zwłaszcza strukturalne, współzależność edukacji i rynku pracy, instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy, przyczyny zróżnicowania rynku pracy w przekroju terytorialnym
i kwalifikacyjnym, źródła różnic w aktywności zawodowej według płci oraz wpływ otwarcia gospodarki na efekty zatrudnieniowe, jak również efektywność polityki ekonomicznej
w odniesieniu do rynku pracy i warunkowanej przez ten rynek a od niedawna również ekonomia edukacji.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kurzydłowski, Politechnika Warszawska
Nauki techniczne, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W latach 2005-2006 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, 2006-2007 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Studia wyższe odbył na Politechnice Warszawskiej (kierunek - Podstawowe problemy techniki). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (1981), stopień doktora habilitowanego nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach (1990), tytuł profesora nauk technicznych (1995), doktorat honoris causa Politechniki Rzeszowskiej (2009).
Na Politechnice Warszawskiej pełnił funkcje: Zastępcy Dyrektora do spraw Nauczania – Instytut Inżynierii Materiałowej (1990-1992), Prodziekana ds. Nauczania – Wydział Inżynierii Materiałowej (1992-1993), Prorektora Politechniki Warszawskiej (1993-1999), Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej (1999-2002), Kierownika Zakładu Projektowania Materiałów (od 1994).
Odbył staże naukowe w Ecole de Mines de St.Etienne (1994), Brunel University (Londyn, 1993), University of Manitoba (1986-1988).
Aktywnie uczestniczył w pracach Komitetu Badań Naukowych oraz agendach rządowych, jako: Zastępca Przewodniczącego KBN (2000-2005), Wiceprzewodniczący Rady Nauki, Przewodniczący Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki, Przewodniczący Zespołu T08 – Inżynieria Materiałowa i Technologie Materiałowe, członek Komisji Badań Stosowanych Komitetu Badań Naukowych (1994-2000).
Uczestnictwo w międzynarodowych radach i komitetach: członek International Advisory Board of NIMS – National Institute of Materials Science (Japan), członek Komitetu Wykonawczego FUSION FOR ENERGY, przedstawiciel Polski w ACARE (Advisory Committee on Aerospace Research in Europe).
Do osiągnięć naukowych i zawodowych zaliczyć należy: wkład w rozwój nano-technologii
i nano-materiałów inżynierskich, opracowanie oryginalnych metod monitorowania procesów degradacji strukturalnej materiałów instalacji przemysłowych, opublikowanie ponad 400 recenzowanych publikacji w czołowych periodykach o zasięgu międzynarodowym i uzyskanie ponad 20 patentów, długoletnią współpracę z przemysłem (m.in. PKN ORLEN, WSK Rzeszów) w zakresie monitorowania degradacji materiałów i nowych technologii materiałowych, wypromowanie 40 doktorów.

o. prof. dr hab. Jacek Salij, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Teolog, Kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej, Wydział Teologiczny, zastępcą redaktora naczelnego „Studia Theologica Varsaviensia”.
Podstawowe studia teologiczne odbył w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie (1960-1967). Od roku 1968 związany Akademią Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie od 1970 wykłada teologię i gdzie uzyskał wszystkie stopnie naukowe (1971 doktorat, 1979 habilitacja, 1991 nominacja profesorska, 2000 uzwyczajnienie).
W semestrze letnim 1983 przebywał gościnnie na uniwersytecie katolickim w Louvain-la-Neuve w Belgii.
W latach 1993-1996 członek Rady Głównej Szkolnictwa Polskiego (członek Prezydium),
w latach 2003-2010 w Komitecie Nauk Teologicznych PAN. Laureat Nagrody Głównej Wydawców Katolickich FENIKS 2004. Odznaczony krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Dr hab. Romuald K. Kotowski, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Kierownik Katedry Informatyki Stosowanej i profesor w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie oraz dyrektor Instytutu Informatyki i Automatyki i profesor w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik Zakładu Teorii Ośrodków Ciągłych w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, stypendysta Fundacji Roberta Boscha i Alexandra Humboldta.

Członek wielu towarzystw naukowych, w tym członek założyciel Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu, Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej i Societas Humboldtiana Polonorum.

Autor i współautor ponad 60 prac naukowych opublikowanych w renomowanych naukowych czasopismach polskich i zagranicznych, dwu monografii, skryptu dla studentów oraz tłumacz podręcznika do baz danych.

Dziś jest 16.3.2016
Administrator: pjwstk.edu.pl

powered by webSimple.pl
created by webstruments.pl

Imię Nazwisko
(a-z) Specjalizacja
Jadwiga Abramczyk
Marcin Adamczyk
Sławomir Adamiak
Lubomira Aksamit
Stanisław Ambroszkiewicz
Tomasz Ambroziak
Irena Anaczkowska
Ryszard Andrus
Sławomir Antonik
Natalia Aszkiełowicz

ZAPYTANIE OFERTOWE - DRUK 2012-05-09
Akademia Leona Koźmińskiego ogłasza zapytanie ofertowe na wykonania usługi druku.

Zapytanie ofertowe - druk 2012-05-04
Akademia Leona Koźmińskiego ogłasza zapytanie ofertowe na wykonania usługi druku.

Zapytanie ofertowe - opracowanie prezentacji multimedialnej 2012-04-25
W związku z realizacją projektu „Foresight regionalny dla Warszawy i Mazowsza Akademickie Mazowsze 2030” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. realizowanego w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1. zwracamy się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie prezentacji multimedialnej podsumowującej projekt.

Zapytanie ofertowe 2012-04-25
Politechnika Warszawska ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie skróconej wersji raportu końcowego Foresight „Akademickie Mazowsze 2030” przeznaczonej dla szerokiego grona odbiorców, w tym medialnej komunikacji wyników projektu powstałego w wyniku projektu „Akademickie Mazowsze 2030

Zaproszenie do składania oferty cenowej na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu 2012-04-24
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt.: Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.W załączniku przesyłam zapytanie ofertowe zawierające szczegółowe informacje dotyczące wykonania usługi wraz z załącznikami. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, do 27 kwietnia 2012 r. do godz. 12.00

Zapytanie ofertowe - druk 2012-04-24
Akademia Leona Koźmińskiego ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie usługi druku publikacji

Informacja o udzieleniu zamówienia- wykonanie usługi druku 2012-04-03
Dnia 03.04.2012 r. Komisja oceniająca oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonała wyboru oferty firmy HERA - drukarnia offsetowa s.c.
Zapytanie ofertowe - wykonania usługi druku 2012-03-22
Akademia Leona Koźmińskiego ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie usługi druku.

Zapytanie ofertowe - całościowe opracowanie graficzne raportu końcowego Foresight “Akademickie Mazowsze 2030” 2012-03-16
Politechnika Warszawska ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest całościowe opracowanie graficzne (ilustracje, wykresy, tabele oraz inne grafiki) raportu końcowego Foresight „Akademickie Mazowsze 2030” oraz skróconego raportu końcowego Foresight „Akademickie Mazowsze 2030

Informacja o udzieleniu zamówienia - wykonanie analiz SWOT 2012-02-10
W dniu 10.02.2012 r. Komisja oceniająca złożone oferty na wykonanie analiz SWOT, dokonała wyboru dwóch badaczy dr Sławomira Wymysłowskiego i dr Rafała Stefańskiego, którzy wraz z koordynatorem projektu ze strony ALK przeprowadzą badanie łącznie.
Nabór ekspertów do analiz SWOT 2012-02-06
Akademia Leona Koźmińskiego poszukuje eksperta/ekspertów, których celem będzie przeprowadzenie analiz SWOT na potrzeby projektu „Akademickie Mazowsze 2030” oraz opracowanie wyników tychże analiz w formie raportu.

Wybór wykonawcy 2011-12-21
dla usługi organizacji panelu wyjazdowego ekspertów Projektu w dniach 9-10 stycznia 2012 i 19-20 stycznia 2012

Zapytanie ofertowe 2011-12-02
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
z sziedzibą w Warszawie ogłasza zapytanie ofertowe na organizac ję paneli wyjazdowych w dniach 9 - 10.01. 2012 r. (dla 63 osób)oraz w dniach 19-20.01.2012 (dla 26 osób) - ekspertów projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza ,Akademickie Mazowsze 2030" w zakresie dostępu do sali konferencyjnenj, noclegu wraz z wyżywieniem oraz przewozu osób uczestniczących w panelu.

Informacja o udzieleniu zamówienia 2011-11-29
W dniu 28 11 2011 r. Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych table de multiplications www.tables-de-multiplication.com
efekcie postępowania ofertowego udzieliła zamówienia na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” następującym firmom: MM Promocja Upominki Reklamowe - wartość zamówienia 12 186, 38 PLN CNS Group Sp z o.o. – wartość zamówienia 1820 PLN
SPROSTOWANIE Zamawiającego 2011-11-23
dotyczące zapytania ofertowego na dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem/grawerowanych na potrzeby realizacji Projektu.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych 2011-11-17
Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.

Informacja o udzieleniu zamówienia 2011-10-26
Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych udziela zamówienia na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” Firmie Produkcyjno - Handlowo - Usługowej “Natura” Zenon Mizerek
Dostawa materiałów promocyjnych 2011-10-19
Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie badania jakościowego 2011-10-11
Politechnika Warszawska ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania jakościowego oceniającego możliwość potencjalnego oddziaływania rezultatów projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.

Zapytanie ofertowe 2011-08-12
dotyczące usługi druku publikacji

Wybór wykonawcy badania „Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy” SGH 2011-07-08
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Zespołów badawczych do wykonania badania „Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy” na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” wpłynęło 5 ofert. Kryteria oceny ofert obejmowały ocenę koncepcji badania, harmonogramu oraz wiedzy i umiejętności zespołu. W wyniku przeprowadzonej oceny otrzymanych ofert do realizacji badania wyłoniono Zespół Ekspertów z Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych SGH.
Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2011-07-05
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w dniu 13.06.2011 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” Szczegółowe informacje: www.dzp.uksw.edu.pl Otwarcie ofert: 25.07.2011 r.
Unieważnienie postępowania na zakup, dostawę i montaż mebli dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2011-07-05
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w dniu 13 czerwca 2011 r. zostało unieważnione postępowanie, wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był: Zakup, dostawa i montaż mebli dla UKSW w Warszawie na potrzeby Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.

Zapytanie ofertowe 2011-07-04
Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji panelu wyjazdowego

Wybór wykonawcy badania „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu” UKSW 2011-07-08 2011-06-17
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Zespołów badawczych do wykonania badania „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu” na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” wpłynęła 1 oferta.

Unieważnienie postępowania na zakup dostawę i montaż mebli dla UKSW 2011-06-08
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w dniu 18 maja 2011 r. zostało unieważnione postępowanie, wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był: Zakup, dostawa i montaż mebli dla UKSW w Warszawie na potrzeby Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.
Postępowanie - zakup, dostawa i montaż mebli dla UKSW w Warszawie 2011-06-07
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w dniu 02.06.2011 r. zostało wszczęte, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest: Zakup, dostawa i montaż mebli dla UKSW w Warszawie na potrzeby Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” Szczegółowe informacje: www.dzp.uksw.edu.pl Otwarcie ofert 13.06.2011 r. http://www.dzp.uksw.edu.pl//index.php?option=com_content&task;=view&id;=298&Itemid;=6
Unieważnienie postępowania na „Dostawę sprzętu komputerowego” UKSW 2011-06-07
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w dniu 31 maja 2011 r. zostało unieważnione postępowanie, wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była: „Dostawa sprzętu komputerowego” na potrzeby Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.na potrzeby Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.
Nabór Zespołów badawczych do wykonania badania „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu” 2011-05-31
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ogłasza nabór Zespołów badawczych do wykonania badania „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu” na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.

Zapytanie ofertowe - zlecenie wykonania usługi druku publikacji 2011-05-31
Akademia Leona Koźmińskiego ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie usługi druku i publikacji.

Informacja o wyborze wykonawcy druku raportów 2011-05-07
W dniu 26.04.2011 r. w wyniku analizy nadesłanych ofert zwołana przez Akademię Leona Koźmińskiego komisja dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożyła ją firma K&K; reklama poligrafia.
Wszczęcie, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania przetargowego, na zakup, dostawę i montaż mebli dla UKSW 2011-05-05
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w dniu 04.05.2011 r. zostało wszczęte, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest: Zakup, dostawa i montaż mebli dla UKSW w Warszawie na potrzeby Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” Szczegółowe informacje: www.dzp.uksw.edu.pl Otwarcie ofert 16.05.2011 r.

Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego” dla UKSW 2011-05-05
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w dniu 19.04.2011 r. zostało wszczęte, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest: „Dostawa sprzętu komputerowego” na potrzeby Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” Szczegółowe informacje: www.dzp.uksw.edu.pl Otwarcie ofert 31.05.2011 r.

Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy 2011-04-27
Nabór do zespołów badawczych do wykonania badania “Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy”

Zapytanie ofertowe - druk i publikacja 2011-04-15
Akademia Leona Koźmińskiego ogłasza zapytanie ofertowe na druk i publikacje.

Politechnika Warszawska ogłasza zapytanie o cenę na wydruk 6 raportów opracowanych w ramach projektu Foresight 2011-04-08
Zamówienie dotyczy składu i łamania tekstów; korekty redakcyjnej (merytorycznej) i technicznej I i II; przygotowania do druku (skład, montaż kolumn itp.), wykonania cromalinów każdej kolumny; sześciu raportów opracowanych w ramach projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” oraz kontaktów roboczych z Zamawiającym i ze wskazaną drukarnią w zakresie wydruku w/w raportów.

Informacja o wyborze wykonawcy badania Delphi 2011-04-06
Przedstawiamy informację o wyborze wykonawcy usługi związanej z realizacją projektu “Akademickie Mazowsze 2030” dotyczącej: przygotowania bazy danych ekspertów, koncepcji badawczej, przeprowadzenia badania DELPHI, opracowania trzech raportów cząstkowych, jednego raportu końcowego oraz przygotowania prezentacji wyników z przeprowadzonego badania. W wyniku przeprowadzonych w dniu 6 kwietnia negocjacji oraz na podstawie ofert Komisja ds. wyboru dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożył ją Instytut „Homo Homini” Sp. z o.o.
Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych - zapytanie ofertowe Badanie Delphi 2011-03-21
Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ogłasza zapytanie ofertowe na Badanie Delphi realizowane w ramach projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie bazy danych ekspertów, koncepcji badawczej, przeprowadzenie badania DEPLHI, opracowanie trzech raportów cząstkowych, jednego raportu końcowego oraz przygotowanie prezentacji wyników z przeprowadzonego badania.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - przetarg nieograniczony 2011-03-15
przetarg dotyczy "Cyklicznej usługi cateringowej dla uczestników paneli ekspertów i topekspertów, organizowanych w ramach Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza “Akademickie Mazowsze 2030” w załączeniu ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - przetarg nieograniczony 2011-03-15
dotyczący "Dostawy materiałów biurowych dla uczestników paneli ekspertów i topekspertów organizowanych w ramach Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza “Akademickie Mazowsze 2030” w załączeniu Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, załącznik nr 2 do SIWZ oraz formularz cenowy nr 2 do SIWZ

Wybór wykonawców usług - Badanie Omnibus 2011-03-03
Przedstawiamy informację o wyborze wykonawcy usługi związanej z realizacją projektu “Akademickie Mazowsze 2030” dotyczącej: przeprowadzenia badania ilościowego w postaci cyklicznego badania sondażowego omnibus. W wyniku ogłoszonego w dniu 23.02.2011 r. zapytania ofertowego dotyczącego wyłonienia Wykonawcy usługi przeprowadzenie badania ilościowego w postaci cyklicznego badania sondażowego omnibus, realizowanego w związku z wdrażaniem projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza “Akademickie Mazowsze 2030”, Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożyła ją Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie badania ilościowego w postaci cyklicznego badania sondażowego omnibus. 2011-02-23
W związku z realizacją projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ogłasza zamówienie na przeprowadzenie badania ilościowego w postaci cyklicznego badania sondażowego omnibus.

Wybór wykonawcy usług „Ekspertyza nt. powiązań między szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym w regionie” 2011-02-11
Ogłoszenie wyboru wykonawcy do realizacjęi zamówienia publicznego na wykonanie badania „Ekspertyza nt. powiązań między szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym w regionie” na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie badania „Ekspertyza nt. powiązań między szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym w regionie” 2011-02-02
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza zamówienie na wykonanie badania„Ekspertyza nt. powiązań między szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym w regionie”na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.

Nabór do zespołów badawczych do wykonania badania „Prognoza demograficzna ludności Warszawy i Mazowsza 2030” 2011-01-31
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ogłasza nabór Zespołów badawczych do wykonania badania „Prognoza demograficzna ludności Warszawy i Mazowsza 2030” na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.

Politechnika Warszawska - zaproszenie do złożenia oferty cenowej 2011-01-25
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej usługi -wykonanie cyklicznej usługi cateringowej spotkań organizowanych przez Politechnikę Warszawską w ramach projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” (średnio dwa razy w miesiącu od lutego 2011 do maja 2012 r.) dla uczestników spotkań (średnio około 15 osób uczestniczących w spotkaniu).

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie- przetarg nieograniczony. 2011-01-17
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że 17.01.2011 r. zostało wszczęte, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest: Dostawa materiałów dla uczestników paneli ekspertów organizowanych w ramach Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” Szczegółowe informacje: www.dzp.uksw.edu.pl Otwarcie ofert 25.01.2011 r.

Wybór wykonawców usług - ARCHIWUM PRZETARGÓW 2010-10-22
przedstawiamy informację o wyborze wykonawców usług związanych z realizacją projektu “Akademickie Mazowsze 2030” dotyczących: dostarczenia wyżywienia dla uczestników paneli eksperckich oraz dostarczenia materiałów promocyjnych

Zapytanie Ofertowe - ARCHIWUM PRZETARGÓW 2010-10-18
dotyczące dostarczenia materiałów promocyjnych

Zapytanie Ofertowe - ARCHIWUM PRZETARGÓW 2010-10-12
dotyczące usługi dostarczenia wyżywienia dla osób uczestniczących w posiedzeniach paneli eksperckich organizowanych na terenie Akademii Leona Koźmińskiego

poszukiwane osób do obsługi paneli ekspertów - ARCHIWUM PRZETARGÓW 2010-10-10
Akademia Leona Koźmińskiego poszukuje, na potrzeby realizacji projektu Foresight regionalny “Akademickie Mazowsze 2030”, osób do obsługi paneli ekspertów

Konkurs - ARCHIWUM PRZETARGÓW 2010-09-27
Akademia Leona Koźmińskiego poszukuje osób do zespołu badawczego, którego celem będzie przeprowadzenie analizy PEST i SWOT na potrzeby projektu Foresight regionalny “Akademickie Mazowsze 2030” oraz opracowanie jej wyników w formie raportów z badań

Zapytanie Ofertowe - ARCHIWUM PRZETARGÓW 2010-09-02
dotyczące panelu organizacyjnego dla ekspertów projektu Foresight regionalny “Akademickie Mazowsze 2030” w zakresie dostępu do sali konferencyjnej, noclegu z wyżywieniem oraz przewozu osób uczestniczących w panelu

Zapytanie Ofertowe - ARCHIWUM PRZETARGÓW 2010-08-25
na usługę druku offsetowego 4 raportów z przeprowadzonych badań oraz 1 podręcznika (z płytą CD z wersją elektroniczną podręcznika) w ramach projektu Foresight regionalny “Akademickie Mazowsze 2030”

ARCHIWUM PRZETARGÓW - przetarg nieograniczony 2010-06-11
Wykonanie badania “Analiza potencjału szkół wyższych Warszawy i Mazowsza” dla SGH w Warszawie na rzecz projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza “Akademickie Mazowsze 2030”

ARCHIWUM PRZETARGÓW -przetarg nieograniczony 2010-04-30
Wykonanie badania “Analiza potencjału szkół wyższych Warszawy i Mazowsza” dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na rzecz projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza “Akademickie Mazowsze 2030”

zamówienie publiczne - ARCHIWUM PRZETARGÓW 2010-03-17
usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia analizy foresightów szkół wyższych na świecie i przygotowanie raportu z badania

ARCHIWUM PRZETARGÓW - przetarg nieograniczony 2010-02-19
na usługę w zakresie przygotowanie i przeprowadzenie analizy strategii, modeli działania oraz ścieżek ewolucji wiodących szkół wyższych na świecie i przygotowanie Raportu z badania

Tytuł informacji
Publikacja
Przedsiębiorcy negatywnie o współpracy z uczelniami wyższymi
Polska Agencja Prasowa

Bankier.pl

Twoja firma

Portal innowacji

Nauka.gov.pl

Siła wiedzy

Republika talentów

Na tablicy

Lepszy szef to szef z dyplomem magistra

Bankier.pl

Polska Agencja Prasowa

Wprost

Gazeta.pl

Twoja Firma

Cogito

Dziennik Internautów

Edulandia.pl

RePublika Talentów

Debata na temat przyszłości szkolnictwa wyższego
Polska Agencja Prasowa

Wyborcza.pl

Gazeta.pl

Biznes powinien przygotowywać programy nauczania
Dziennik

Internautów

Polacy nie zgadzają się na opłaty za studia na uczelniach publicznych

Dziennik Gazeta Prawna

Wprost

Puls Biznesu

Polska Agencja Prasowa

Wirtualna Polska

Wirtualne Media

Studentnews.pl

Dlastudenta.pl

Forum Akademickie

Cogito

Polacy uważają, że lepiej inwestować w niżynierów niż w humanistów

TVP

Puls biznesu

Wprost 24

Gazeta Wyborcza

Onet

Wirtualna Polska

Forsal

Polska The Times

Wirtualne Media

Gazeta.pl

Perspektywy

Dziennik Internautów

Edulandia.pl

Studencka.pl

Studentnews.pl

Newsweek

Money.pl

Gazeta bankowa

Gagu gadu

NewsFix

Polacy chcą zwiększenia wydatków na ekukację wyższą
Klucz do kariery .pl

Prnews

“Absolwent idealny - kto bliżej pracy?”

Gazeta Wyborcza

wirtualnapolska

newsfixmagazine

PAP Nauka w Polsce

Dwutygodnik edukacyjny Cogito

dlastudenta.pl

students.pl

edustacja.pl

portfel.pl

kampuni.pl

kluczdokariery.pl

edunews.pl

twojeinnowacje.pl

RDC Radio dla ciebie

Niż demograficzny szczególnie groźny dla niepublicznych uczelni wyższych

bankier

Polska Agencja Prasowa

Prnews

egospodarka

twoja firma

wiadomości dnia

Niezależne forum akademickie

Rynek szkoleń

Student lca

Euro bankier

Twoje innowacje

Forum Akademickie

Na tablicy

Students.pl

Portal studencki Dlaczego?

Dwutygodnik edukacyjny Cogito

Dla studenta.pl

Perspektywy.pl

Twoje kursy

Dlaczego.pl

Gazeta Studencka Uzetka

Jak będzie wyglądać szkolnictwo wyższe za 20 lat? Jakie kierunki kształcenia będą potrzebne?

Eksperci projektu “Akademickie Mazowsze 2030” w Czwórce Polskiego Radia

1 część

2_część

3 część

“Jak będzie wyglądać szkolnictwo wyższe za 20 lat”
Forum Akademickie

“Akademickie Mazowsze. Powstaną scenariusze rozwoju mazowieckich uczelni”
Na tablicy

“Akademickie Mazowsze 2030”
Portal Innowacji

“Sześć warszawskich uczelni opracowuje Foresight rozwoju szkolnictwa wyższego na Mazowszu”
International Students Club

“Uczelnie w roku 2030”

Studencka.pl

“Akademickie Mazowsze 2030”

Przegląd Techniczny

“Akademickie Mazowsze 2030”

Dla studenta

“Inauguracja projektu Akademickie Mazowsze”

Money.pl

“Akademickie Mazowsze 2030”

Przegląd Techniczny

Kontakt dla mediów:
Monika Wilga
tel. 608 624 510
e-mail: monika.wilga@pjwstk.edu.pl

Scenariusz "System utraconych sznas (Światła odbitego) - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
Scenariusz "Dwubiegunowy system edukacji (Bipolarny) - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
Scenariusz "System konkurencyjno-otwarty (Czerwonej Królowej) - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
“Ranking najbardziej innowacyjnych województw w Polsce” - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
“Studia wyższe niepotrzebne w prowadzeniu własnej firmy?” - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
“Absolwenci kierunków technicznych łatwiej znajdują pracę” - Informacja prasowa tekst infromacji prasowej
“Przedsiębiorcy negatywnie postrzegają współpracę z uczelniami wyższymi” - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
“Uczelnie wyższe realizujące projekt Akademickie Mazowsze 2030 zapraszają na konferencję” - Informacja prasowa
tekst informacji prasowej
“Lepszy szef to szef z dyplomem magistra” - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
“Przedsiębiorcy częściej niż uczelnie inicjują wzajemną współpracę” - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
“Uczelnie wyższe powinny promować etykę i współdziałanie z innymi” - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
“Pakiet cech pożądanych przez pracodawców” - Informacja prasowa

tekst informacji prasowej
“Konsultacje społeczne wyników projektu Akademickie Mazowsze 2030” - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
“Pracodawcy negatywnie o współpracy z uczelniami” - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
“Polacy nie zgadzają się na komercjalizację na uczelniach publicznych” Informacja prasowa tekst informacji prasowej
“Nie dla opłat za studia na uczelniach publicznych” - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
“Inżynier cenniejszy dla gospodarki niż humanista” - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
“Biznes powinien przygotowywać programy nauczania” - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
“Polacy chcą zwiększenia wydatków na edukację wyższą” - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
“Warszawiacy zgadzają się na zwiększenie wydatków na edukację wyższą” - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
“Główne wady systemu finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce” - informacja prasowa tekst informacji prasowej
“Szkoły średnie i uczelnie nie współpracują ze sobą” - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
“Absolwent idealny - wiemy kto znajdzie pracę” - informacja prasowa

tekst informacji prasowej
“Jak będzie wyglądać szkolnictwo wyższe za 20 lat?” - informacja prasowa tekst informacji prasowej
"Studenci i młodzi naukowcy zaangażowani w projekt

“Akademickie Mazowsze 2030” - informacja prasowa

tekst informacji prasowej
"Mam nadzieję, że dzięki upowszechnieniu rezultatów projektu, inne regiony

Polski same zainteresują się wnioskami z naszych przemyśleń" - wywiad

z prof. dr hab. J. Jóźwiak, Lider merytoryczną Projektu

tekst wywiadu
"Chcemy wskazać decydentom różnego szczebla, w jakim kierunku

powinny rozwijać się uczelnie wyższe" - wywiad z M. Wielcem, Kierownikiem Projektu

tekst wywiadu
"Znaczące firmy w danych dziedzinach gospodarki powinny wchodzić

do gremiów kształtujących programy studiów" - wywiad

z prof. dr hab. U. Sztanderską, Top-ekspertem w Projekcie

tekst wywiadu
"Główną wartością rynkową absolwentów w dalszym ciągu będzie umiejętność

myślenia" - wywiad z T. Kulisiewiczem, ekspertem w Projekcie

tekst wywiadu
"Wyniki projektu zwiększą wiedzę samorządów w zakresie kształtowania

właściwych kierunków rozwoju edukacji w regionie" - wywiad

z M. Olszewskim, Dyrektorem Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy

tekst wywiadu
“Niż demograficzny szczególnie groźny dla niepublicznych uczelni wyższych” - informacja prasowa tekst informacji prasowej

Grafika Projektu - logotypy

logo kolor format ai

logo kolor format jpg

logo achromat format ai

logo achromat format jpg

logo monochromat format ai

logo monochromat format jpg

ciag znakow format jpg

księga identyfikacji